В този сайт може да намерите интересни публикации, видеа, мултимедия и много полезна информация за бъдещето на енергията и планетата ни.


-ВИДОВЕ ЕНЕРГИИ И ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ-


Първият източник на енергия, който човекът е използвал, е топлинната енергия.Тя се получава при изгарянето на дървен материал. Още в каменната епоха огънят се е използвал като източник на топлина и светлина. По-късно,през средновековието,започва да се използва енергията на вятъра и водата. Следващият голчм скок е през 18 век, когато е открита парната машина. Първоначално горивата за нея са били твърди -дърва и въглища, а в края на 19 век започва използването на течни горива. Най важното в електрическата енергия е, че тя може да се пренася мигновено на големи разстояния и да се разпределя между голям брой консуматори при малки загуби. Към края на 19 век електрическата енергия започва да се използва за осветление и за получаване на механична енергия чрез електродвигатели.

В края на 19 век откриват двигателят с вътрешно горене, който дава възможност за преобразуване на топлинната енергия, получена при изгарянето на течни и газообразни горива, в механична. От средата на 20 век откриват ядренат енергия и започва нейното използване. При нея се използва топлината, която се отделя при разделянето на ядрата на уран. Малко по късно се разбира, че при такова темпо на използване на енергийните ресурси на Земята, те бързо ще бъдат изчерпани и затова се налага да се вземат мерки за ефективно използване на енергията и да се търсят други алтернативни източници на енергия.


Енергията съществува и се използва в различни форми: електрическа, механична, топлинна, химична, светлинна и др. В Единната система измервателни единици SI е приета единица мярка за енергия Джаул, J. Използва се и ватсекунда, W.s (или ватчас, Wh), която се отнася основно за електричество.

Възобновяеми и невъзобновяеми


Енергийните източници като цяло се делят на две основни групи: възобновяеми и невъзобновяеми. Възобновяемите източници са свързани със слънчевото излъчване. Използването им не намалява техните запаси или интензивност. Основните възобновяеми енергийни източници са: слънчевата радиация;кинетичната енергия на вятъра;енергията на водата в реките;приливите в океаните; морските вълни. Невъзобновяемите източници са се натрупали в земната кора за милиарди години от биологични материали и се използват безвъзвратно. Такива са въглища, нефт,природен газ, уран и др.

Електротехнологичен процес


При него електрическата енергия пря-ко въздейства на обекта, без да се преобразува в друг вид енергия. Става въпрос за електрическо заваряване, електросъпротивително, индукционно нагряване; електростатично боядисване и обработка; електрохимични процеси и др. При тези процеси се използва само електрическа енергия. За осветление в промишлеността се използва само електрическа енергия. Транспортен процес. Той бива вътрешноцехов транспорт,това са кранове и телфери; вътрешнозаводски транспорт-електрокари, мотокари); транспорт на суровини, материали и продукция автомобилен, железопътен и воден транспорт.От всички видове енергии, използвани в промишлеността, най-функционална и удобната за преобразуване, транспортиране, раз-пределение , е електрическата енергия. Тя е екологично най-чиста.


Видео за бъдещето на енергодобива:

От университета Кембридж (14:49):От Бил Гейтс:

"Bill Gates on energy: Innovating to zero!"(29:32):
"Bill Gates Talks About the Future of Energy"(47:06):

От Елон Мъск:

"TED talk - Elon Musk: Revolutionizing the Energy Industry"(21:04):
"Elon Musk - The Future of Energy and Transport"(1:26:18):