Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

 

 

ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ГР. ПАЗАРДЖИК ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В ПЕТ УЧИЛИЩА”

 

 

 

На 23.07.2009 г. между Община Пазарджик и Управляващия орган на Оперативна програма ”Регионално развитие” (2007-2013) беше подписан  Анекс за изменение на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/024 по проект “Повишаване на качеството на образование в гр.Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища”.

 

С подписания Анекс се извършват промени в количествено-стойностните сметки по проекта, от които отпадат количества СМР поради  извършени  през периода от подаване на проектното предложение до подписване на Договора за безвъзмездна финансова помощ строително-монтажни работи и се удължава продължителността на изпълнение на проекта с  5  месеца. Новата обща стойност на проекта е 5 535 383.42 лв., продължителността на проекта е 18 месеца, а  срокът на Договора е до 03.08.2010 г.

 

Изпълнението на проекта стартира през месец февруари 2009 г. като до момента са извършени дейности по избор на външни изпълнители и детайлно обследване за енергийна ефективност на ОУ «Св. Климент Охридски» и СОУ «Георги Бенковски».  Предстои, след провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнители за извършване на СМР, да бъдат реализирани дейности за подобряване на енергийната ефективност, вътрешно и външно възстановителни ремонтни дейности, подмяна и осъвременяване на ВиК, отоплителна, електрическа инсталации на сградите на ОУ “Св. Климент Охридски”, СОУ “Георги Бенковски”, Езикова гимназия “Б. Брехт”,  Гимназия “Ив. С. Аксаков” и Математическа гимназия “К. Величков”.

 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване качеството на образование в град Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.