Годишен отчет за дейността на УН

всички финансови показатели от Годишния отчет на дейността на предприятията с нестопанска цел и
Годишния отчет за дейността на УН са качени на портала ECAS който е към Европейската комисия в Брюксел и
на ЦРЮЛНЦ към Министерство на Правосъдието на РБ с цел постигане на
максимална прозрачност при изразходване на финансовите средства
от Училищното Настоятелство при МГ "К.Величков" град Пазарджик"


im-01.jpg im-02.jpg im-03.jpg im-04.jpg