Английски език

 

 

Love is

 

 

ВЕЛИКДЕН-8г клас КОЛЕДА-8г клас Кристиян-6 клас, 2014

 Надежда-6 клас, 2014 Николай-8г, 2014 Проекти-8г клас, 2014

 

Интегриран урок по английски език

Тема: Сhristmas magic

Вид на урока: упражнение

Цели и задачи: да се направи сравнение между Коледа в България и Великобритания, да се формулират прилики и разлики, изводи

Място на провеждане: класната стая

Ресурси: 1.изготвена от учителя викторина по темата
                 2.упражнение за слушане с разбиране
                 3.Коледен акростих
                 4.Коледни картички
                 5.украса и символи

Методи:1.прецизност при представянето
              2.подпомагане на учениците
              3.достъп до различни ресурси
              4.работа в екип, беседа, мозъчна атака
              
5.междупредметни връзки-Музика, Изобразително изкуство, БЕЛ

Ход на урока:

-подготовка за работа
- поезия-Коледно стихотворение
-беседа по темата
-упражнения: слушане с разбиране,лексика
-екипна работа
-викторина
-оценка на работата
-заключение

Оценка на работата на учениците:

Резултати:

1.подобрява емоционалната нагласа на ученика
2.повишава мотивацията
3.по-добро затвърдяване на придобити знания
4.активно участие на учениците
5.забавно, интересно, нестандартно провеждане на урока

 ,,The magic of Christmas never ends and its greatest gifts are family and friends .”

 ,,Магията на Коледа никога не свършва и най-хубавите подаръци са семейството и приятелите.“

Урокът е проведен в МГ”К.Величков” с ученици от 8г клас.

 галерия с кадри от събитието

16.12.2013г. Учител: Емилия Бояджиева

 

  Интегриран урок по английски език::

                     Cognates in English and German language

  Интегриране на компютърните технологии в процеса на преподаване променя ролите на учителя и на ученика по време на часа. В този урок    учителят е координатор, помощник на ученика, улесняващ процеса на учене. Ученикът е същевременно приемник на информация и активен участник в процеса на обучение.

Интегрираният урок променя средата на учене, която включва преподаване, учене, взаимодействие между учител и ученик, техники на оценяване.

Интегрираният урок се явява стратегия за повишаване ефективността на учебната среда и води до по-високи качествени параметри на учебния процес.

 

Тема: Соgnates in English and German language

Вид на урока: упражнение

Цели и задачи: да се направи сравнение между АЕ и НЕ, да се формулират прилики и разлики, изводи

Място на провеждане: класната стая

Ресурси: 1.изготвена от учителя презентация по темата

                 2.упражнения за интерактивна бяла дъска

                 3.игри

 

Методи: 1.прецизност при представянето

               2.подпомагане на учениците

               3.достъп до различни ресурси

               4.работа в екип,беседа,мозъчна атака

               5.междупредметни връзки-ИТ,НЕ,АЕ,БЕ

Ход на урока:

 

-подготовка за работа

-игра

-презентация

-упражнения

-екипна работа

-оценка

-заключение

 

Оценка на работата на учениците:

 

Резултати:

1.подобрява емоционалната нагласа на ученика

2.повишава мотивацията

3.по-добро затвърдяване на придобити умения

4.активно участие на учениците

5.забавно, интересно, нестандартно провеждане на урока

 

,,Да знаеш много езици,

значи да имаш много ключове за една врата”

          Волтер

 

Урокът е проведен в МГ”К.Величков” с ученици от 9в клас.

Гости бяха: Веселка Боева - експерт по чужди езици, Благой Гицев - пом. директор, Ива Иванова - учител по немски, Гергана Дамянова - класен ръководител.

  галерия с кадри от събитието

22.06.2012г. Учител: Емилия Бояджиева


  Семинар на тема: Разрешаване на конфликти
лектор: Иво Иванов
21.03.2012г,  Пазарджик, Младежки дом, 9б клас

 

На олимпиада по АЕ проведена на 23.02.2012 в ЕГ”Б.Брехт” много добре се представиха:

1.Даниела Иванова

2.Том Томев

3.Иван Кордов

4.Станислав Змийчаров

5.Йорданка Иванова

 

                                        Преподавател: Емилия Бояджиева


 

Английски език – 2011/12 година

На олимпиада по АЕ  проведена на 20.12.2011 в МГ”К.Величков” високи резултати постигнаха:

1.Георги Минков-9а клас-75т.

2.Станислав Змийчаров-9а клас-75т.

3.Райна Гаджева-9а клас-76т.

4.Тони Писков-9а клас-75т.

5.Мартин Шалски-9а клас-76т.

6.Даниела Иванова-9б -93т.

7.Йорданка Иванова-9б-86т.

8.Ваня Станкова-9в клас-75т.

9.Кирил Чавдаров-9в клас-75т.

10.Демира Димитрова-9г клас-79т.

11.Иван Кордов-9г клас-83т.

12.Георги Георгиев-9г клас-78т.

13.Том Томев-9г клас-75т.

14.Виктор Динчийски-9е клас-75т.

презентации:
Даниела_Сербезова-8е_клас-2011-Panda.ppt


 

Изяви на ученици  от 8б клас през 2010 година

 презентации:
Диана_Филчева-8б-2009-Plants.ppt
Иван_Иванов-8е_клас-2010-Christmas.ppt
Спаска_Рачева-8б-2010-My_adventure.ppt
Спаска_Рачева-8б-2010-Rose.ppt

-        Лингвистично кенгуру  14.03.2010

В състезанието участваха :

1.Иван Илиев-150 т.

2.Георги Стоилов-130 т.

3.Васил Лозанов-130 т.

4.Антоан Атанасов-125 т.

5.Христо Зюмбилев-110 т.

6.Кристиян Гурков-105 т.

7.Георги Кузев-70 т.

-  Презентации на тема:

1.Our solar system

2.Environment

3.Holidays

Стихове:

    

YOU

You are like the sunshine,

so warm.

You are like sugar,

so sweet.

You are like you,

and that is the reason why

I love you.

     What  is love

 

Is it beauty,fun,attraction?

People have found it,

claim to have,

yet no one can define it.

 

Is it charm,interest,personality?

Some people go on looks,

Others far from it,

Yet no one can define it.

 

I need you

 

I want you more than ever,

No need to ask me why,

Even if it is not forever,

Even if you make me cry,

Do not you know how much I need you,

You will never understand,

I really need to see you.

 

Sun and moon

Your love is like moonlight

Painting my every step with a soft balance

Watching and guiding me through the dark

 

Your heart is like the sun

As the sun makes the moon shine

So your heart does for your love

 

I pray every morning to see the sun rise

And every night for the moon to do the same.

 

Преподавател:  Емилия Бояджиева