История на МГ «К. Величков»

 

          На 1 март 1848г. след тържествен водосвет отваря врати първото девическо училище в Пазарджик наречено "Левкия води". Първата учителка в училището е монахинята хаджи Татяна от Тетевен. След Освобождението училището съществува самостоятелно като девическо трикласно. През 1897г. към него се открива четвърти клас и училището приема името на бележития общественик и писател Константин Величков. От 1899г.  се сформира и пети клас.

        През учебната 1908-1909г. в училището учат 262 ученички, като от тях в по-горен клас минават 142, с поправителен изпит са 50, а остават да повтарят годината 69. От 1912г. училището се разраства в девическа гимназия. По това време се изучават предметите: вероучение, български език, френски език, руски език, обща история, българска история, география, естествена история, аритметика, алгебра, геометрия, физика, психология, краснопис, рисуване, гимнастика, пеене и ръкоделие. През учебната 1923/1924г. съществуващата в града мъжка гимназия “Иван Аксаков” и девическата се сливат и образуват смесена гимназия “К. Величков”. Това продължава до 1936г., когато смесената гимназия се разраства твърде много. Със Заповед №2216 от 17 септ. 1937г. и №2419 от 25 септ. 1937г. на министъра на народното просвещение гимназията се разделя на две – мъжка “Ив. Аксаков” и девическа “К. Величков”. От 1939/1940г. ученичките се обучават в реални и полукласически паралелки, а от 1941/1942г. и в класически. Според учебната програма в полукласическите и класически паралелки се изучават гръцки и латински език, за разлика от реалните. През 1942/1943г. се изучават предметите майчинство (преподаван от училищната лекарка) и домакинство, чиято цел е да подготвят теоретично и практически момичетата за отглеждането на децата. 

Въз основа на Заповед №1251 от 8 май 1954г. на министъра на народната просвета девическата гимназия се трансформира във Втора смесена гимназия «К. Величков». Във връзка с приложението на Закона за по-тясна връзка на училището с живота и за по-нататъшно развитие на народното образование в НР България през учебната 1959/1960г. училището се преименува във Втора политехническа гимназия «К. Величков».

 На основание Заповед № Д-4 от 27 май 1971г. на МНП Втора политехническа гимназия се трансформира в Математическа. За учебната 1971/1972г. е проведен първият конкурсен изпит за подбор на кандидатите за две математически и две физикоматематически паралелки за VIII и IХ клас. Приети са 110 ученика за VIII и 117 ученика за IХ клас. От учебната 1981/1982г. гимназията се преименува в Единно средно политехническо училище "К. Величков". През учебната 1983/1984г. се прилага нова система на обучение във втора и трета степен-УПК с три паралелки по широкопрофилните професии "Оператор-програмист на ЕИМ", "Монтьор на електронна техника" и "Оператор в ХВП". Професионалното обучение продължава до учебната 1986/1987г. През същата година училището отново е преименувано в МГ "К. Величков". От учебната 1984/85г. в гимназията се разкриват по една паралелка от профилите "Физика", "Химия" и "Биология", като паралелките профил "Математика" се намаляват от 6 на 4. Приемният изпит е след успешно завършен VII клас по съответния профилиращ предмет.
       От 1987/88г. до 1992г. се приемат по две паралелки след шести клас по документи. През учебната 1988/89г. започва прием за паралелки с разширено изучаване на чужд език, първоначално само на английски, а по-късно на немски и на френски език. От учебната 1993/94г. се създава профил "Математика-информатика", а от 1994/1995г. и профил "Математика-компютърна графика и дизайн". От учебната 1997/98г. е открит нов профил "Науки за земята". Поради променените реалности през същата година е прекратен приема за профилите "Физика" и "Химия". От учебната 1999/2000г. вече се приемат ученици за профил "Информатика". През 2000/2001 учебна година в Математическа гимназия броя на всички ученици е 780 разпределени в 30 паралелки. От 2006/2007г. "Информационни технологии" вече е профилиращ предмет, а от 2009/2010г. се осъществява прием на една паралелка  V-ти клас. През 2011/2012г. в имназията се обучават 725 ученика в 29 паралелки.

          Обучението в Математическа гимназия е с продължителност 5 години. При дипломирането си учениците получават и сертификат за компютърни умения. За голямата популярност на гимназията до голяма степен оказват постиженията на учениците на различни международни и национални изяви в областта на математиката, информатиката, физиката, химията, биологията и пр. Сред учениците завършили МГ „К. Величков” са: чл.кор.проф. Петър Кендеров, доц. д-р Иван Марков, гл.ас. д-р Петър Копанов, Стоян Ганев, София Димитрова, Илко Савов, Стоян Парпулов, Стефан Апостолов, Кръстьо Танков, Димитър Марин, Янина Кашева, Георги Кадурин, Иван Гарелов, Диана Бациева, Стойко Костов, Дора Дулчева, Виргиния Здравкова, Тома Здравков и мн. други.

        Голяма заслуга за постиженията безспорно имат ръководството на гимназията и учителите. Директори през годините са били: Н. Алексиев, Т. Мумджиев, Ил. Стамболиев, Н. Бояджиев, Н. Настев, Д. Берберов, Хр. Тодоров, Минко Минков, Ив. Куртев, А. Велков, А. Чопанова. За дългогодишна високопрофесионална, трудова дейност в системата на народната просвета с почетното отличие «Неофит Рилски» МОН удостоява д-р Ана Рабаджийска, Мария Гюлеметова, Верка Цонева, Боряна Стефанова, Димитър Хаджидимитров, Тодорка Иванчева. М. Гюлеметова печели националната награда «К. Величков» за принос в развитието на образованието, а д-р А. Рабаджийска на V-я национален конкурс на СБУ е избрана за учител на годината в хуманитарната област. Сред изявените учители се открояват имената на Людмила и Петко Арнаудови, Първан Миронов, Стоянка Генова, Янко Донков, Дора Андреева, Екатерина Динева, Ангел Андонов, Татяна Янкова, Радка Динова, Цветана Иванова, Димитър Гогов, Лидия Коцева, Гина Кръстанова, Димитър Кралев, Цветка Андонова, Даниела Монова, Цанко Бангьозов и мн. др. 

Изготвил: д-р Ана Рабаджийска