ПРАВИЛА  ЗА  БЕЗОПАСНА  РАБОТА  НА УЧЕНИЦИТЕ  ОТ  МГ „К. ВЕЛИЧКОВ”
В УЧИЛИЩНАТА  КОМПЮТЪРНА МРЕЖА  И  В  ИНТЕРНЕТ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Тези правила уреждат основните принципи на училищната политика, правомощията на училищното ръководство, педагогическия персонал и системния администратор, както и правата и задълженията на учениците и правата на родителите,  свързани с работата им в училищната мрежа  и в Интернет, наричани нататък за краткост „мрежата“.

Чл.2. Училищната политика за работа в Интернет има за цел да осигури и организира използването на образователния потенциал както на училищната мрежа, така и на глобалната мрежа, в съчетание със система от мерки за сигурност и безопасност на учениците.

Чл.3. Основните принципи на училищната политика за работа в мрежата са:

1. Равен достъп на всички ученици;

2. Защита на учениците от незаконно или вредно съдържание и информация като: порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.;

3. Зачитане и защита на личната неприкосновеност;

4. Подготовка и контрол на учениците за компетентно и отговорно поведение;

5. Сътрудничество между училището и родителите.

Чл.4. Училищната компютърна мрежа и Интернет се използват от учениците само за образователни цели.

Чл.5. Правилата за безопасна работа в Интернет, които учениците са задължени да спазват, се поставят на видно място във всеки компютърен кабинет в гимназията.

 

ІІ. ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА

 

Чл.6.(1) Директорът е длъжен да:

1. Организира и контролира цялостната дейност по изпълнението на тези правила;

2. Осигурява и насърчава свободния и равен достъп на учениците до училищната компютърна мрежа и Интернет в съответствие с учебния план и възможностите на училището;

3. Създава възможности за обогатяване и разширяване на образователния процес чрез  училищната компютърна мрежа и Интернет, включително и в извънучебно време;

4. Утвърждава график за работата на учениците в Интернет извън редовните учебни занятия;

5. Организира и контролира прилагането на мерки, включително и съвместно с  Интернет доставчика, ограничаващи достъпа на учениците до вредно или незаконно съдържание в Интернет в съответствие с действащото законодателство в Република България;

6. Предварително одобрява материалите за публикуване в училищната Интернет страница и осигурява наблюдение и контрол върху нейното съдържание в съответствие с принципите на училищната политика;

7. Осигурява ефективен постоянен контрол по спазване на  правилата за работа на учениците в училищната мрежа и Интернет;

8. Осигурява здравословни и безопасни условия на работните места в съответствие с нормативните изисквания;

9. Осигурява при техническа възможност проследяване трафика осъществяван чрез училищната мрежа;

10. Информира учениците, че трафикът се следи и при констатирани нарушения може да бъде установено лицето, което ги е извършило;

11. Уведомява родителите за предприетите от ръководството мерки за осигуряване на безопасен и контролиран Интернет достъп в МГ;

12. Уведомява незабавно компетентните органи при констатиране на незаконно съдържание в училищната мрежа  и в Интернет;

13. Организира в началото на всяка учебна година запознаване на учениците и родителите с училищните правила за безопасна работа в мрежата;

14. Осигурява отговорно лице, което да изпълнява функциите на системен администратор;

15. Предприема мерки за реализиране на отговорността  на виновните лица  при констатирани нарушения на тези правила.

(2) Директорът може да възлага изпълнението на задълженията си по ал.1, т. 5, 6, 7, 9, 10 и 11 на други служители от гимназията.

 

ІІІ. ПРАВОМОЩИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ, РЪКОВОДИТЕЛЯ НА КОМПЮТЪРНИ КАБИНЕТИ И СИСТЕМНИЯ АДМИНИСТРАТОР

 

Чл.7. Учителите и ръководителят на компютърни кабинети са длъжни да:

1. Разяснят правилата за безопасно и отговорно поведение при работа в училищната мрежа и в Интернет;

2. Използват възможностите на Интернет за обогатяване и разширяване на учебната дейност, като възлагат на учениците конкретни проучвания, предоставят списък с подходящи Интернет адреси и др.;

3. Осъществяват непрекъснато наблюдение и контрол върху работата на учениците в училищната мрежа и  в Интернет в учебно и извънучебно време;

4. Извършват регистрация с трите имена, номера и класа на ученика, началния и крайния час на работата му с компютъра. Регистрацията се удостоверява с подпис.

5. Предприемат незабавни мерки за прекратяване достъпа на учениците до незаконно съдържание в училищната мрежа и в Интернет;

6. Уведомяват незабавно директора при нарушаване на правилата или при незаконно съдържание в мрежата.

Чл.8. Учителите и ръководителят на компютърни кабинети  не носят отговорност, ако учениците случайно попаднат на вредно или незаконно съдържание в Интернет.

Чл.9. Системният администратор е длъжен да :

1. Осигурява общата безопасност и работоспособност на мрежата;

2. Предлага и прилага мерки, ограничаващи достъпа на учениците до вредно или незаконно съдържание в Интернет в съответствие с действащото законодателство в Република България;

3. Извършва периодичен преглед на мрежата за наличие на възможни заплахи и рискове при работа в Интернет;

4. Следи трафика, осъществяван чрез училищната мрежа.

5. Поддържа и актуализира Интернет страница на МГ в съответствие  с изискванията на училищната политика;

6. Публикува в Интернет страница на МГ само одобрени от директора материали;

7. Уведомява незабавно директора при нарушаване на правилата или при установяване на незаконно съдържание в мрежата.

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Чл.10. Учениците имат право на:

1. Равен досъп до училищната компютърна мрежа и в Интернет, при спазване на училищната политика;

2. Работа в мрежата и в извънучебно време по утвърден от директора график;

3. Работа в мрежата само под контрол на учител по информатика и информационни технологии;

4. Да бъдат информирани за училищната политика за работа в мрежата.

Чл.11.Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата:

1. Училищната мрежа и Интернет се използват само за образователни цели;

2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност;

3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители като име, адрес, домашен телефон, месторабота и служебен телефон на родителите, без предварително разрешение от тях;

4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици или на техни близки, без предварителното съгласие на родителите;

5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в Интернет, освен след съгласието на родителите;

6. Учениците са длъжни незабавно да уведомят учителя по информатика и информационни технологии, в случай че попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно или на материали с вредно или незаконно  съдържание, като порнография и т.н.;

7. Учениците не трябва да изпращат или отговарят на съобщения, които са обидни, заплашващи или неприлични;

8. Не трябва да отварят приложения на електронна поща, получена от непознат подател;

9. Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения;

10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи;

11. Забранява се използването на чуждо потребителско име, парола и електронна поща;

12. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторски права;

13. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да уважават доброто име на гимназията.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

 

Чл.12. Родителите имат право:

1. Да бъдат информирани за училищната политика за безопасна работа в мрежата;

2. Да участват със свои предложения в определянето на насоките и мерките за безопасно използване на Интернет в МГ;

3. Да получават информация за рисковете и заплахите за безопасността на техните деца при работа в Интернет в гимназията и вкъщи;

4. Да бъдат своевременно информирани и участват съвместно с училищното ръководство при разрешаване на всеки конкретен проблем,свързан с нарушаване на правилата от страна на техните деца;

Чл.13. Родителите са задължени:

1. Да сигнализират училищното ръководство, когато получат информация за нарушения по чл.8;

2. В началото на всяка учебна година да се запознават с училищните правила за безопасна работа в училищната мрежа и в Интернет, което удостоверяват с подписа си.

 

VІ. ОТГОВОРНОСТ

 

Чл.14. При нарушаване разпоредбите на тези правила  директорът, учителите, ръководителят на компютърни кабинети и системният администратор носят отговорност по КТ.

Чл.15. При нарушаване разпоредбите на тези правила от учениците, могат да им се налагат наказанията, предвидени в чл.139, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета /ППЗНП/. Наказанията се налагат при условията и реда предвидени в ППЗНП.

Чл.16. При нарушения, които представляват престъпления, административни нарушения или причиняват имуществена вреда, се носи съответно наказателна, административна или гражданска отговорност от директора, учителите, ръководителя на компютърни кабинети, системния администратор и родителите.

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 658/12.09.2008 г. на Директора на МГ „К.Величков” Пазарджик.