Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СЪС СРЕДСТВА

ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013

ЩЕ БЪДЕ ПОДОБРЕНА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА В ПЕТ УЧИЛИЩА

 

Проектът “Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища” ще се реализира в периода 03 февруари 2009 г. - 03 март 2010 г.  с финансовата подкрепа на ОП ”Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.

 

Проектът е на стойност 5 677 387 лева и предвижда дейности за подобряване на енергийната ефективност, вътрешно и външно възстановителни ремонтни дейности, подмяна и осъвременяване на ВиК, отоплителна, електрическа инсталации на сградите на ОУ “Св. Климент Охридски”, СОУ “Георги Бенковски”, Езикова гимназия “Б. Брехт”,  Гимназия “Ив. С. Аксаков” и Математическа гимназия “К. Величков”.

 

Общинските училища, в които се обучават над 3 650 ученици, ще бъдат оборудвани на съвременно равнище с компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телевизори, копирни машини, дигитални фотоапарати, микроскопи и спортно оборудване според заявените от тях нужди.

 

В резултат от реализацията на проекта се очаква да се подобри енергийната ефективност на сградите, да се създаде комфортна и здравословна образователна среда и условия за модернизиране на учебния процес, като по този начин ще се изпълнят и мерките в сферата на образователната инфраструктура, залегнали  в  Общинския план за развитие на Община Пазарджик за периода  2007 – 2013 г. и  Програмата на  Община Пазарджик за периода  2007-2011 г.

 

Настоящият проект, като най-мащабен сред финансираните със средства от Структурните фондове  проекти, които вече стартираха в Община Пазарджик, демонстрира намеренията и капацитета на общинската администрация ефективно да се възползва от възможностите, които предоставят фондовете на ЕС.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване качеството на образование в град Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.