ПМГ - класиране 3 етап

Рекламен плакат 1                Рекламен плакат 2

Рекламен клип - прием в 5 клас             Рекламен клип - прием в 8 клас

РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Комисия по приема след 7 клас 2017/2018г.

Новото в Прием след VII клас 2017/2018


СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ
ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Искате компютрите да изпълняват програми, писани от вас, да администрирате интернет мрежата си, да създадете анимации и сами да сте филмови продуценти, да програмирате и да проектирате нови информационни системи, да сте web разработчици и езикът да е ваш помощник, то изберете нашите модерни профили и изпълнете своите мечти!

Информатика
Информационни технологии
Английски език
52 ученици


КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Професия ПРОГРАМИСТ и ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ
Ако искате да получите широкоспектърни знания и умения в областта на управлението на компютърната техника и информационните процеси, ако искате да сте бъдещите уеб-разработчици, дизайнери, администратори, софтуерни инженери, бизнес IT анализатори, ако искате да сте сред най-добрите IT специалисти и да диктувате най-бързо развиващия се IT пазар и индустрия, то това е вашата специалност.
В края на обучението си ще получите и професионален разряд!

Професия: ПРОГРАМИСТ
Специалност:
ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ
Английски език
26 ученици
Професия: ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ
Специалност:
ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ
Английски език
26 ученици

МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРОФИЛ
ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Ако искате да получите солидна подготовка за отлично представяне на Държавния зрелостен изпит по математика и кандидатстудентските изпити, да придобиете умения за работа с Pho-toshop, CorelDRAW, Mac-romediaFlash, MSOffice, InDesign и други приложни програми, да създавате Web и Desktop приложения, което е отличен старт за вас, бъдещи IT специалисти то това са вашите профили.

Математика
Информатика
Английски език
26 ученици
Математика
Информатика
Информационни технологии
26 ученици

ПРИРОДНИ НАУКИ
ЗАСИЛЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Бъдещи лекари, фармацевти, стоматолози, и още много други специалисти. Искате да сте на ниво в биологията и английския език, което ви позволява още като студенти да трупате стаж по специалността и полезни контакти във Великобритания и САЩ.

Биология
Химия
Английски език
26 ученици


Ние можем да ви подготвим!

Професионализма и високата квалификация на учителите
  гарантира високото качество на вашето образование.

Всички профили в съчетание с 
отличната подготовка по математика и чужд език 
/ традиция за ПМГ /, ви дават възможност
да продължите образованието си където пожелаете!

над 97% от всеки випуск  на ПМГ учат във ВУЗ


малко пояснения

Казано простичко и кратко:

В профилите с информационните технологии се набляга на уменията за ползване на готови програми и софтуерни пакети (текстообработка, електронни таблици, бази данни, презентации, компютърна графика и анимация, мултимедия и клипове, уеб дизайн и т.н.).

В профилите с информатика превес има изучаването на езици за програмиране, алгоритми, създаване на приложни програми. Придобиват се умения за работа със средства за създаване на софтуер.

В професионалните профили се придобиват по-задълбочени знания и практически умения по хардуера на съвременните компютърни системи и микроконтролери, което е предпоставка за създаване на софтуер на професионално ниво. Изучава се и системно програмиране. Завършилите получават професионален разряд и могат да се реализират в IT сектора още докато са студенти.

В крайна сметка компютърните умения означава да имаш понятие и от трите.

 

Иначе по-строго погледнато:

Информационните технологии (ИТ) са група технологии, предназначени за събиране, обработка, съхранение и разпространение на звукова, графична, текстова и числена информация, и използващи за тази цел базирано на микроелектрониката съчетание от компютърна и телекомуникационна техника. Информационните технологии обхващат практическото приложение на информатиката и в това отношение споделят някои общи черти с инженерните дисциплини. Поради важната роля на комуникациите в съвременните средства за обработка на информация, често се използва и по-широкото понятие информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

В центъра на информационните технологии е информацията — тяхната основна задача е автоматизиране и систематизиране на работата с нея с помощта на изчислителна техника (компютри). Информацията е понятие, свързано с обективното свойство на материалните обекти и явления (процеси) да пораждат многообразие от състояния, които могат да се предават на други обекти чрез взаимодействия и да се запечатват в тяхната структура. Макар да не съществува общоприета конкретна дефиниция, обикновено под информация се разбира налично, използваемо знание. В по-тесния технически смисъл информацията е подредена редица от символи - данни.

Теоретичната основа на информационните технологии е
информатиката

Информатиката (срещано и като компютърни науки в дословен превод от английски) е наука, за събирането, преобразуването, преноса и съхранението на информация с произволни, включително и автоматични, средства. Тя изучава информацията от гледна точка на нейната структурираност, количествените ѝ характеристики, формите и начините за нейното представяне, както и информационните процеси като композиция на основните информационни дейности и методите и средствата за тяхното автоматизиране. Информатиката произлиза от и е тясно свързана с математиката, лингвистиката, електронното инженерство и други науки.

През последната третина на XX век информатиката се утвърждава като самостоятелна дисциплина, разработваща собствени методи и терминология. Използването на компютри при обработката на информация води до обособяване на раздела компютърна информатика.

В англоезичните страни информатиката се нарича computer science (компютърни науки) - официално термин informatics няма, въпреки че се използва, например в името на Международната олимпиада по информатика - International Olympiad in Informatics. Думи със сходен корен се ползват в болшинството европейско-континентални езици. Например Informatik на немски, informatique на френски, informatica на други романски.

В практиката по света има разлика в учебните програми по информатика и компютърни науки. В университети в САЩ, които имат специалност "informatics", тя обхваща и човешката страна в ползването на компютри. Във Факултета по математика и информатика на Софийски университет, въвеждайки класификация на ACM, създават специалност "компютърни науки", с по-специфичен фокус върху изчислителните възможности на компютърните системи.
 

Софтуерът е съвкупността от цялата информация от инструкции и данни, необходими за използването на компютрите за работа с информация. Обикновено инструкциите се задават като съвкупност от алгоритми, групирани като програми с различно предназначение. За създаването на програмите се използват различни езици за програмиране, като написания с тях изходен код обикновено се обработва с помощта на специализиран софтуер, за да се превърне в използваем софтуер.

Софтуерът обикновено се разделя на две основни групи - системен, който има общо предназначение, и приложен, който е насочен към конкретно приложение на информационните технологии. Към системния софтуер се отнасят програми, изпълняващи системни функции и грижещи се за компютърния хардуер и връзката между него и потребителя. Системният софтуер обикновено е обединен в пакет от взаимодействащи си програми, наричан операционна система. Предназначението на системния софтуер е да освободи авторите на приложни програми от пряко взаимодействие с компютърния хардуер, който е много разнороден. Той дава достъп до хардуера, който е унифициран и независим от начина на работа на конкретните устройства. Приложният софтуер включва потребителските приложения и програми, работещи като краен продукт и тясно свързващи потребителя със софтуер от по-ниско ниво. Това са най-известните сред потребителите програми, с който те имат пряк контакт и използват най-често. Пример за такъв софтуер са компютърните игри, текстовите редактори, уеб браузърите и т.н.