Здравен проект

       Програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България”, изпълнявана от Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария вече шест години работи в България по няколко компонента. От четири години нашето училище е пилотно по Компонент 7 „Превенция на ХИВ сред млади хора във и извън училище”. Във връзка с една от дейностите на Програмата - “Развитие на училищна политика за ограничаване на рисковото сексуално поведение сред учениците”, екип от учители и ученици на МГ разработихме и защитихме проект за развитие на училищна здравна политика.

 

Наименование на проекта: “Познанието – ваксина срещу СПИН”

Период за изпълнение на проекта: начало: 10.11.2006г.                     край: 30.05.2007г.

 

Училищен екип за координиране на проекта

No

Име и фамилия

Организация

Длъжност

Роля в екипа

  1.  

Ангел Димитров Велков

М.Г.”К.Величков”

Директор

съорганизатор

  1.  

Верка Димитрова Цонева

М.Г.”К.Величков”

учител по биология  и ЗО, р-л на  СИП-ЗО, председател на клуб “Здраве”и на здравната комисия в уч-ще

координатор

  1.  

Димитрийка Димитрова Боева

М.Г.”К.Величков”

учител по английски език

технически сътрудник

  1.  

Мая Любомирова Зафирова

М.Г.”К.Величков”

учител по биология и ЗО, член на здравната комисия в уч-ще

организатор на конференция

  1.  

Цветанка Михайлова Плачкова

М.Г.”К.Величков”

учител по информационни технологии

организатор на конференция

  1.  

Диди Николова Дингилева

М.Г.”К.Величков”

учител по български език и литература

организатор на концерт

  1.  

Маргарита Николова  Илиева

М.Г.”К.Величков”

учител по история и цивилизация

организатор на концерт

      8.

Радостина Петрова Кирилова

М.Г.”К.Величков”

учител по изобразително изкуство

организатор на изложби

      9.

Ина     Шейретова

М.Г.”К.Величков”

медицинска сестра

организатор на училищна анти-СПИН и антидрога кампании

     10

Паулина Йорданова Жекова

ЕТ “Астра”

счетоводител, родител

счетоводител

     11.

Евгения  Ангелова  Илкова

М.Г.”К.Величков”

училищно настоятелство, родител

партньор организатор

     12.

Гергана  Славчева  Донгова

М.Г.”К.Величков”

ученичка, председател на клуб “Здраве”

пом.организатор, обучител на връстници

     13.

Нели Жекова  Жекова

М.Г.”К.Величков”

ученичка, член на клуб

“Здраве”

пом. организатор, обучител на връстници

     14.

Стела  Красимирова Димитрова

М.Г.”К.Величков”

ученичка, член на клуб

“Здраве”

пом. организатор, обучител на връстници

     15.

Йорданка Димитрова Икова

М.Г.”К.Величков”

ученичка, член на клуб

“Здраве”

пом. организатор, обучител на връстници

     16.

Весела  Асенова  Петрова

М.Г.”К.Величков”

ученичка , член на клуб

“Здраве”

пом. организатор, обучител на връстници

Основна цел на проекта:

Чрез прилагане на ефективен модел на училищна политика за сексуално здраве, превенция на ХИВ/СПИН и на наркотици , да се утвърди  здравето в ценностната система на младите хора,  да се популяризират  добрите практики, за да се развият необходимите умения за здравословен стил на живот и избягване на рисково поведение.

Основният акцент в проекта бе обучение в социални умения. Дейностите, заложени в проекта, са базирани на т.нар. цялостен подход, който включва  интерактивни методи на работа с учениците,  ангажират се повече учители, родителите, медиите, експерти в областта на превенция и образование на общинско  ниво, културни институции, т.е. дейностите се разгърнаха в по-широк спектър, който осигури потвърждаване на позитивните послания за здравословен начин на живот.

Чрез този проект в рамките на учебната година се разшири, задълбочи и увеличи обхвата на учениците в здравното образование.

Целите, задачите и дейностите на проекта бяха насочени към повишаване нивото на информираност на младите хора  и изграждане на позитивни нагласи към здравословни модели на поведение, които целяха изграждане на умения за общуване, вземане на решения, изясняване на ценностите, справяне със стресови ситуации и др. Целта бе да се отговори на потребностите, интересите и желанията на повече  ученици да влизат в ролята на обучители на връстници.

 

Основни задачи :

Основна задача # 1: Използване на средствата на изкуствата като интерактивен метод за изграждане на позитивни  нагласи у младите хора към здравословни модели на поведение

Основна задача # 2:  Чрез използване на ИТ учениците да презентират успешни  модели за решаване здравни проблеми, свързани с рисково поведение.

Основна задача # 3: Да се повиши ефективността на училищната здравна програма чрез оптимизиране   прилагането на подхода “връстници обучават връстници”.

Основна задача # 4: Оптимизиране  провеждането  на традиционните  училищни информационно образователни кампании.

Основна задача # 5: Популяризиране на реализираните инициативи по проекта в местните и национални медии.

 

Принос за организиране и провеждане на дейностите по проекта имат:

 

Ръководителите на клуб „Здраве”, СИП „Здравно образование” и на училищната здравна комисия- Зафирова, Шейретова и Цонева

 

Учениците и ръководителите на СИП „Здравно образование

 

Учениците, членове на клуб „Здраве” и техните ръководители

 

Учениците и ръководителите на създадения във връзка с проекта Малък училищен театър

Picture 084

 

Реализираните дейности по проекта:

1.Проведохме училищна здравна конференция, на която учениците представиха чрез компютърни презентации и филми здравни проблеми и модели за превенция на рисково поведение.

Рискът да пренебрегнеш факторите на здравето – презентация

Анаболи - презентация

Кажи стоп на тютюнопушенето – филм

Бианаболи – презентация

Полово предавани инфекции - презентация

СПИН - презентация

Контрацепция - презентация

Нежелана бременност - презентация

Наркотиците - презентация

Диетите – филм

Наркотиците - презентация

Алкохол - филм

 

 

Конферентната зала на община Пазарджик е изпълнена с ученици и официални гости.

 

2.Съпътстващи здравната конференция изяви:

 

Ученическо художествено ателие

 

 

 

Гости на конференцията от София бяха издателство „Кръгозор” и актрисата Мария Трюлева

 

 

3. Проведохме две  образователно информационни кампании – анти СПИН и антидрога.

 

 

 

 

4. 14.02. – Ден на влюбените премина под мотото  „Любов без риск”

 

 

 

5. Изработените от учениците нагледни материали бяха оформени в съвместна изложба с Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев”- наши партньори по проекта

 

 

 

6. Нашият  „Кът на здравето” в кабинета по биология

 

 

7. В обучителните кампании използвахме подхода „Връстници обучават връстници”

 

 

 

Лекар от  КАБКИС демонстрира   тест  за СПИН

 

Логото на конференцията приехме за отличителен знак на клуб „Здраве”, който е отпечатан върху блузи, с които членовете на клуба провеждат здравните  кампании.

 

 

8. С ритуал приехме нови членове на клуб „Здраве”

 

 

 

9. На 01.12.2007 г.  проведохме междуучилищен концерт – спектакъл, съвместно със СОУ „Г.Брегов”, посветен на Световния ден за борба против ХИВ/СПИН. Малък училищен театър на МГ изнесе пиесата „Любовен сън”- една приказка за Дявола и Ангела, за доброто и злото, които съпътстват ежедневието на младите хора. По един забавен и ненатрапчив начин, с методите на театралното изкуство учениците- актьори показаха различни модели на рисково сексуално поведение,  с голяма доза хумор. Краят на пиесата остава отворен и насочва мислите на младите хора към това, кой е правилния избор?...Замисли се млади приятелю!

S5000589

 

 

 

 

 

 

Ромео и Жулиета

 

В зала „Лафиори”- Сан Ремо, минути преди началото на постановката.

 

10. През м. май 2007г. Малък училищен театър участва с пиесата "Любовен сън" в Международен фестивал на училищните театри, проведен в Сан Ремо,  където получи приза за най-добър дебют.

Тази пиеса,  посветена на превенция на ХИВ/СПИН, ППИ, алкохол, тютюнопушене , наркотици и рисково сексуално поведение е дебют в представянето на здравни проблеми по интерактивен начин в нашия град.Считаме, че това е труден за организиране, но изключително ефектен и резултатен подход  младите хора да получат подкрепа и помощ от нас учителите, не като ги назидаваме , а като ги насочваме към по-добър начин на живот. Съвместната ни работа показа, че от такива инициативи се нуждаят всички подрастващи. Тази изява обедини много хора около благородната идея младите да преосмислят своето отношение към здравето си.

Всички прояви, свързани с проекта бяха отразени в местните медии.

В заключение искаме да подчертаем положителните страни и резултати от проведените по проекта дейности:

1.            Този проект спомогна за утвърждаване на здравната политика в училище.

2.            Разшири се обхвата на участници в различните здравни  инициативи – бяха обхванати всички ученици, учители от различни специалности, много родители.

3.            Подобри се работата с местните институции – Община Пазарджик, Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев”,  РИОКОЗ, КАБКИС.

4.            Създаде се Малък училищен театър.

5.            Чрез изнесените шест постановки в Пазарджик и София и международно участие в Сан Ремо, Малък училищен театър допринесе за популяризиране и издигане имиджа на МГ.

6.            Обнови се състава на клуб „Здраве” с нови членове.

7.            Популяризира се подхода „Връстници обучават връстници” като успешен модел на работа с младите хора.