СЪОБЩЕНИЕ

Относно условията за получаване на стипендия от учениците в ПМГ „К. Величков” през І срок на учебната 2018/2019 година

Съгласно чл. 8 от ПМС № 328/ 21.12.2017 стипендия се отпуска след завършено ОСНОВНО образование и ученикът няма действаща наложена санкция по решение на ПС. Допуснатите от него отсъствия да не бъдат 5 и повече по неуважителни причини и 150/80 (съответно за година/срок) по уважителни. 

Всички ученици, желаещи да кандидатстват за стипендия, в срок до 24.10.2018 г да представят на класните ръководители пълен набор документи, както следва:

Учениците, които отговарят на условията и желаят да получават стипендия подават следните документи:

·                  По чл. 5, т. 1 – За постигнати образователни резултати:

Заявление-декларация по образец (Приложение № 1) – изтегля се от сайта на ПМГ.

Успехът за тази стипендия трябва да е не по малък от 5.50, удостоверен с подпис от кл. ръководител.

·                  По чл. 5, т. 2 - За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

1)               Заявление-декларация по образец (Приложение № 2) - изтегля се от сайта на ПМГ

Заявлението трябва да бъде подписано и от родителя/попечителя на ученика;

Успехът да  не е по малък от 4.75

2)      Удостоверения за доходите на двамата родители за определения шестмесечен период;

3)      Удостоверение от Д “СП“ ( Социални грижи) за помощи по реда на и чл. 7 от Закона за семейните помощи за деца;

4)  Удостоверение от Д „АЗ“ (Бюрото по труда), ако има такова;

5)               Удостоверение от училището за непълнолетните учащи братя и сестри. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри.

6)      При необходимост и други документи

·                  По чл. 5, т. 3 - За подпомагане на ученици с трайни увреждания:

1)               Заявление-декларация по образец (Приложение № 3) - изтегля се от сайта на ПМГ

2)      Решение на ТЕЛК, удостоверяващо трайно увреждане по смисъла на §1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания

·                  По чл. 5, т. 4 - За ученици без родители:

1)               Заявление-декларация по образец (Приложение № 4) - изтегля се от сайта на ПМГ

2)      Копия от смъртен акт на родителите или документ, удостоверяващ отнемане на родителските права

·                  По чл. 5, т. 5 - За ученици само с един родител:

1)               Заявление-декларация по образец (Приложение № 5) - изтегля се от сайта на ПМГ

2)               Копия от смъртен акт на родителите или документ, удостоверяващ отнемане на родителските права

·         В случай, че ученикът  кандидатства за повече от един вид месечна стипендия,  избира  коя да получава с писмено заявление-декларация  по образец (Приложение №6) - изтегля се от сайта на ПМГ

·                  По чл. 6 (еднократни):

1)      Заявление - свободен текст

2)      Документи, удостоверяващи съответните обстоятелства

ДОХОДЪТ НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВО ДА НЕ НАДВИШАВА МИНИМАЛНАТА ЗА СТРАНАТА (510.00 ЛВ.)

ОТЧЕТНИЯТ ПЕРИОД ЗА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ Е  IV 2018 – ІX  2019 г.  ВКЛЮЧИТЕЛНО .

 

УСПЕХЪТ СЕ ВЗИМА ОТ ИЗМИНАЛАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА, КАТО НЕ СЕ ВКЛЮЧВА СИП –Х, ХІ, ХІІ КЛАСОВЕ. ЗА VІІІ КЛАС, УСПЕХЪТ СЕ ВЗИМА ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, А ЗА  IX КЛАС-УСПЕХЪТ ОТ ИЗМИНАЛАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Всички заявления  да бъдат придружени със списък по образец от кл. ръководител и внесени от него при  домакин-касиера в канцеларията, освен тези по чл. 5, т. 2 - за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането. Същите кандидатът лично представя за проверка на г-жа Милева ЗДАСД, а ако отсъства в канцеларията на гимназията.

 

При проблем с изтеглянето на заявление – декларация, същите могат да бъдат получени в канцеларията.

ПРАВИЛА за стипендии на учениците 20118-19

З А Я В Л Е Н И Я    З А    С Т И П Е Н Д И И