СЪОБЩЕНИЕ

Относно условията за получаване на стипендия от учениците в ПМГ „К. Величков” през ІI срок на учебната 2018/2019 година

Съгласно чл. 8 от ПМС № 328/ 21.12.2017 стипендия се отпуска след завършено ОСНОВНО образование и ученикът няма действаща наложена санкция по решение на ПС. Допуснатите от него отсъствия да не бъдат 5 и повече по неуважителни причини и 150/80 (съответно за година/срок) по уважителни Успехът се определя за първи срок – средният успех от предходната учебна година; за втори срок – средният успех от първия срок на текущата учебна година /без СИП/.

Всички ученици, желаещи да кандидатстват за стипендия, в срок до 28.02.2019г. да представят на класните ръководители пълен набор документи, както следва:

Учениците, които отговарят на условията и желаят да получават стипендия подават следните документи:

1.        По чл. 5, т. 1 – За постигнати образователни резултати:

·           Заявление-декларация по образец (Приложение № 1) – изтегля се от сайта на ПМГ

·           Посочва се успех от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок – успех от предходния срок /минимум Отличен 5.50/, заверен с подписа на класния ръководител, удостоверяващ отличния успех, както и от родител/настойник на ученика.

2.        По чл. 5, т. 2 - За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

·           Заявление-декларация по образец (Приложение № 2) - изтегля се от сайта на ПМГ;

·           Посочва се успех от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок – успех от предходния срок /минимум Мн.добър  4.75/ заверен с подписа на класния ръководител, както и от родител/настойник на ученика.

·           Месечния доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца и включва получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл.10, ал.1-4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейните помощи; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване без еднократните помощи; присъдени издръжки при съдебно решение за развод на родителите; стипендии без получените по силата на ПМС 328/21.12.2017г. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца /м.август 2018г. – м.януари  2019г./ да не надвишава 518,33 лв.

·           Ако ученикът, кандидатстващ за социална стипендия има братя и сестри, учащи в средни учебни заведения /до навършване на 20г./ се представя служебна бележка от учебното заведение. В служебната бележка е необходимо да е посочен размера на получаваната от брата и/или сестрата стипендия за последните шест месеца/ако има такава/, с изключение на получаваната по сила на Постановление 328 на МС от 21.12.2017г.

·           При необходимост се представят други документи, доказващи доходи или други обстоятелства, декларирани в заявлението-декларация.

3.        По чл. 5, т. 3 - За подпомагане на ученици с трайни увреждания:

·           Заявление-декларация по образец (Приложение № 3) - изтегля се от сайта на ПМГ, подписано от класния ръководител и от родителя/настойника.

·           Документи доказващи, че ученикът е определен като лице с трайни увреждания по смисъла на §1, т.2 от допълнителни разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания.

4.        По чл. 5, т. 4, т.5 - За ученици без родители - заявление-декларация по образец (Приложение № 4) или За ученици с един родител - заявление-декларация по образец (Приложение № 5) - изтеглят се от сайта на ПМГ, подписано от класния ръководител

·           Представят се документи, доказващи, че родителите са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение. За ученици, които за пръв път ще получават такъв вид стипендия – копие от смъртния акт на починалия/те родител/и, или копие от акта за раждане – когато бащата е неизвестен.

5.        По чл. 6 – Еднократни стипендии:

·           Заявление-декларация - свободен текст

·           Документи, удостоверяващи съответните обстоятелства

6.         Документи, които не отговарят на условията – не са пълни, не съдържат необходимите реквизити,не обхващат изисквания период и т.н. не се приемат.

7.        Попълнените документи се подават, както следва:

а) по чл.5, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6 – от класния ръководител, придружени от списък –образец за всички видове стипендии се представят в канцеларията на училището в рамките на определения срок.

8.        За втори учебен срок на учениците от 12 клас, месечни стипендии по чл.5, ал.1, т.1 – т.5 се изплащат месечно за периода на учебните месеци /до 15 май /.

 

При проблем с изтеглянето на заявление – декларация, същите могат да бъдат получени в канцеларията.

·           Класирането се публикува на информационното табло и на Интернет страницата на ПМГ „К.Величков“.

·           В срок от три работни дни след обявяването му, учениците задължително проверяват данните си и при възражения се обръщат към Комисията по стипендиите.

·           Разглеждане на възраженията от Комисията по стипендиите в срок до 2 работни дни.

·           Окончателното класиране се публикува на информационното табло и Интернет страницата на ПМГ  „К.Величков“.

·           Класирането не подлежи на корекция, освен при техническа грешка.

·           Учениците, на които не е отпусната месечна стипендия се уведомяват за техния резултат от класирането.

ПРАВИЛА за стипендии на учениците 2018-19

З А Я В Л Е Н И Я    З А    С Т И П Е Н Д И И