Съвет на настоятелите

На Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при МГ „К. Величков” – гр. Пазарджик

ОББ АД Пазарджик, BIC код UBBS BGSF,
IBAN  BG13UBBS80021031863714


СПИСЪК НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

1. Георги Георгиев Карабойчев – председател тел. 0889 716255, e-mail: gg_karaboichev@abv.bg
2. Васелина Кирилова Червенкова – зам. председател
3. Даниел Георгиев Апостолов - секретар
4. Лиляна Стоянова Гюрова - член
5. Иван Василев Грозданов  - член
6. Нина Илиева Колчакова - член
7. Елена Видинова Керинова - член
 


Годишен отчет за дейността на УН                Документи


У С Т А В

НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ

МГ” КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” гр.ПАЗАРДЖИК

 

І.ЦЕЛИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

ЧЛ.1. Сдружение с нестопанска цел УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ МГ”КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” е независимо, доброволно сдружение с нестопанска цел, осъществяващо обществено полезна дейност – за подпомагане развитието на учебно – възпитателното дело, стопанското и материално осигуряване на МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ”, гр. Пазарджик.

 

ІІ.СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

ЧЛ.2.(1). Сдружението ще постига своите цели чрез приобщаване на родители, учители, общественици, дарители, представители на юридически лица, съпричастни към просветното дело, готови да съдействат за напредъка на учебното заведение и обединяване на техните усилия с тези на държавните и общински органи и организации с цел подпомагане развитието на учебно възпитателното дело, стопанското и материално осигуряване на МГ “Константин Величков “, гр. Пазарджик.

 

(2). За постигане на целите си настоятелството:

1. обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за решаването на текущи проблеми на училището;

2. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролира целесъобразното им разходване;

3. подпомага изграждането и поддържането на материално – техническата база на училището;

4. участва при избора на учебници от педагогическия съвет по които ще се обучават учениците от училището и при възможност осигурява закупуването им;

5. съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и решаване на други социално – битови проблеми на учениците и учителите от училището;

6. подпомага създаването и реализирането на възпитателно – образователни програми по проблемите на учениците;

7. подпомага училищните и общинските органи за осъществяването на задължителното училищно обучение;

8. съдейства за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците;

9. съдейства за включване на родителите при организиране на свободното време на учениците;

10. предлага мерки за подобряване на дейността на училището;

11. организира обществеността за подпомагане на училището;

12. сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на народната просвета;

13. организира и подпомага обучение на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;

14. подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху учениците;

15. подпомага социално слабите ученици;

16. съдейства на комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

 

ІІІ.НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

ЧЛ.3. Името на сдружението е  УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО  ПРИ МГ ”КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“, по долу наричано за краткост “училищно настоятелство”.

Седалището на училищното настоятелство е в гр.Пазарджик, ул.” Сан Стефано “ № 1.

 

ІІІ.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ЧЛ.4. Предмета на дейност е: Подпомагане на учебно-възпитателната работа, стопанското и материално осигуряване на МГ “К. Величков”, съобразно действащото законодателство на Р България. Подпомагане на училището за възстановяване и увеличаване на училищните имоти, за тяхното ефективно стопанисване и целесъобразно използване. Подпомагане изграждането и поддържането на нова материално-техническа база. Съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт и други битови условия за децата, учениците и учителите от училището, както и всякаква друга дейност за оптимизиране на училищната дейност, съобразно закона.

Чл.4.2. Настоятелството осъществява обществено полезна дейност, като ще изразходва имуществото си за развитието на МГ “Константин Величков”.

Чл.4.3./изм. и доп. на 20.05.2009 г./Учредител и член на училищното настоятелство / училищен настоятел / може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което приема целите и задачите на училищното настоятелство и е готово да даде своя принос за тяхното осъществяване. На общо събрание се избира Съвета на настоятелите и се правят промени в устава на настоятелството.

 

ІV.УСТРОЙСТВО И СТРУКТУРА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

ЧЛ.5. Органи на училищното настоятелство:

5.1. върховен орган е общото събрание;

5.2. управителен орган е Съвет на настоятелите.

ЧЛ.6. Общото събрание:

6.1. изменя и допълва устава;

6.2. определя броя на членовете на Съвета на настоятелите, който не може да бъде по – малък от трима;

6.3. избира и освобождава членовете на Съвета на настоятелите;

6.4. приема и изключва членове на училищното настоятелство;

6.5. взема решение за преобразуване или прекратяване на настоятелството;

6.6. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или имуществените вноски;

6.7. приема бюджета на настоятелството;

6.8. приема отчета за дейността на Съвета на настоятелите.

 

ЧЛ.7./изм. и доп. на 20.05.2009 г./.Общото събрание се свиква от Съвет на настоятелите по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на училищното настоятелство. Поканата за свикване трябва да съдържа дневния ред, дата и мястото за провеждане на Общото събрание и инициативата за свикването му. Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата на МГ “К. Величков“ – Пазарджик и се връчва лично срещу подпис на всички членове на настоятелството най-малко един месец преди насрочения ден. Ако поканата не бъде връчена лично на всички членове същата следва да се обнародва в един местен вестник или в Държавен вестник, най-малко един месец преди насрочения  ден. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

 

ЧЛ.8.т.1. ./изм. и доп. на 20.05.2009 г./. Съвета на настоятелите /СН/ се избират от Общото събрание за срок от две години, който може да бъде продължен до избор на нови членове /СН/ от Общо събрание.

т.2. Председателя на СН се избира от Съвета на настоятелите.

 

ЧЛ.9. Съвета на настоятелите провежда редовни заседания най-малко четири пъти годишно.

Извънредни заседания се провеждат по предложения на председателя или на друг член на Съвета на настоятелите.

 

ЧЛ.10. /изм. и доп. на 20.05.2009 г./. Заседанията на Съвета на настоятелите са редовни, когато присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна, телефонна или конферентна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието. Решения се вземат с обикновено мнозинство от всички членове. Съвета на настоятелите може да вземе решения и без да бъде провеждано заседание, ако протокола за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на настоятелите.

ЧЛ.11. Съвета на настоятелите:

1. взема решения по всички въпроси, отнасящи се до предмета на дейността на училищното настоятелство;

2. отчита дейността си един път годишно пред събранието, което го е избрало;

3. взема решения за набиране и изразходване на финансовите средства на училищното настоятелство.

 

ЧЛ.12. Председателят на Съвета на настоятелите:

1. свиква и ръководи заседанията на Съвета на настоятелите;

2. организира дейността на училищното настоятелство в съответствие с устава и решенията на общото събрание;

3. представлява училищното настоятелство пред държавните и общинските органи, обществените организации и пред други физически и юридически лица;

4. участва в работа на педагогическия съвет на училището и има право да внася  за обсъждане материали.

 

ЧЛ.13. Училищният настоятел има следните права и задължения:

1. да участва в работата на училищното настоятелство;

2. свободно да изразява мнението си по всички въпроси от компетенциите на настоятелството;

3. да спазва правилника на училището и устава на училищното настоятелство;

            4. да оказва активно съдействие и дава своя принос за реализиране целите на училищното настоятелство в съответствие със своите възможности.

 

V. ИМУЩЕСТВО

 

ЧЛ.14. Имуществото на училищното настоятелство се състои от пари, вещи, имоти, ценни книжа право на интелектуална собственост и др.

ЧЛ.15. Приходите се формират от доброволни вноски на настоятелите, наеми, имоти, дарения от физически и юридически лица и др.

ЧЛ.16.1. Средствата на училищното настоятелство се изразходват за реализиране на неговите цели и задачи.

ЧЛ.16.2. Членовете на Училищното настоятелство могат да правят имуществени вноски. Размерът на членския внос и на имуществените вноски се определят от Общото събрание или от съвета на настоятелите, за всяка година.

 

VІ.ЧЛЕНСТВО

 

ЧЛ.17. Нови членове на училищното настоятелство се приемат с решение на Съвета на настоятелите.

 

ЧЛ.18. Прекратяването на членството става с едностранно волеизявление до училищното настоятелство. Прекратяването в случая се констатира от Съвета на настоятелите, за което се съставя протокол. Членството на училищен настоятел се прекратява от Общото събрание и при изключване – при поведение на настоятел, което прави по-нататъшното членство несъвместимо, както и при не внасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на настоятелството.

 

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

ЧЛ.19. Училищното настоятелство е длъжно да води следните книги:

-         протоколна книга за проведените заседания на Общото събрание и на съвета на настоятелите. Протоколите се подписват от председателя на събранието и неговия протоколчик;

-         счетоводни книги за приходите и разходите на сдружението;

-         членска книга за броя на членовете и направените вноски;

-         счетоводна книга за получените дарения и приходи от собствена дейност.

 

VІІІ. СРОК

 

ЧЛ.20. Училищното настоятелство не е ограничено със срок.

 

ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

ЧЛ.20. За неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за народната просвета и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

ЧЛ.21. /отм. на 20.05.2009 г./.

Настоящият устав е приет на учредително събрание за учредяване на училищното настоятелство, проведено на 03.12.2003 година и е изменен и допълнен на общо събрание, проведено на 20.05.2009 г.