МАЛКИТЕ ГОЛЕМИ МАТЕМАТИЦИ НА МГ „К. ВЕЛИЧКОВ” 2010/2011г.

 

През учебната 2010- 2011 год. за пръв път от създаването на гимназията бе направен прием на ученици слез завършен ІV клас. В единствената (засега) паралелка на малки ученици бяха приети без полагане на състезателен изпит първенците от математическите състезания „Европейско кенгуру” и Областен кръг на олимпиадата по математика. ”Битката” за попълване на останалите места  бе оспорвана и се проведе между 76 четвъртокласници. Най- ниският бал, с който се класираха приетите ученици бе 27,60 (максимален бал- 30).

Приетите деца доказаха през първата година на обучението си в МГ, че имат възможности, желание и амбиция да се развиват в областта на математиката.Освен, че показаха отличен успех по математика, те се включиха масово и в много математически състезания през учебната година и заеха призови места.

Ето и техните резултати:

 

Т У Р Н И Р   Н А   Ч Е Т И Р И Т Е   Г Р А Д А

Г Р.   Я М Б О Л

 

ОТБОР- ІІІ МЯСТО

1. Диана Стоянова Пачева - ІV резултат

2. Магдалена Красимирова Тодорова -ІV резултат

3. Йордан Методиев Гюров -V резултат

4. Рафи Макс Кумруян

5. Калин Калинов Искрев

(общо участници от V клас- 38)

 

М А Т Е М А Т И Ч Е С К И   Т У Р Н И Р

„ И В А Н  С А Л А Б А Ш Е В”

 

І място - Лора Георгиева Александрова

ІІ място - Магдалена Красимирова Тодорова

ІІІ място - Диана Стоянова Пачева и Рафи Макс Кумруян

(общо участници от V клас- 57; участници от V А клас-14)

 

М А Т Е М А Т И Ч Е С К О     С Ъ С Т Е З А Н И Е

„Е В Р О П Е Й С К О   К Е Н Г У Р У”

 

І място - Магдалена Красимирова Тодорова

ІІ място - Диана Стоянова Пачева

ІІІ място -Йордан Методиев Гюров

(общо участници от V клас- 64; участници от V А клас-14)

 

О Л И М П И  А Д А    П О    М А Т Е М А Т И К А

 

Класирани за Областен кръг от VА клас 8 ученици

 

О Б Л А С Т Е Н   К Р Ъ Г

І място - Магдалена Красимирова Тодорова -20,5 точки

(общо участници от V клас-20)

Показаните високи резултати още веднъж доказват, че математическите заложби и талант трябва да се развиват още от детска възраст, за да има високи постижения и в бъдеще!

Децата се изявиха и в много други области- литература, изобразително изкуство, спорт.

Пожелаваме и в следващите години малките математици да показват знания и да постигат високи резултати на големи състезания!

 

Класен ръководител и учител по математика: Христина Стефанова

 


image-01.jpg
image-02.jpg
image-03.jpg
image-04.jpg
image-05.jpg
image-06.jpg
image-07.jpg
image-08.jpg
image-09.jpg
image-10.jpg
image-11.jpg
image-12.jpg
image-13.jpg
image-14.jpg
image-15.jpg
image-16.jpg
image-17.jpg
image-18.jpg
image-19.jpg
image-20.jpg
image-21.jpg
image-22.jpg
image-23.jpg
image-24.jpg
image-25.jpg
image-26.jpg
image-27.jpg
image-28.jpg
image-29.jpg
image-30.jpg
image-31.jpg
image-32.jpg
image-33.jpg
image-34.jpg
image-35.jpg
image-36.jpg
image-37.jpg