Новини

График на дейностите по прием на ученици в V клас

График на дейностите по приемане на ученици след завършен ІV клас за учебната 2023/2024 година

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

СЛЕД ЗАВЪРШЕН ІV КЛАС В ПМГ „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

съгласно заповед РД09-806/10.04.2023 г. на Министъра на образованието и науката и

заповед№ 1408/02.05.2023 г. на директора на ПМГ „К. Величков“

 

Вид дейност Срок Място
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици: заявление по образец; копие от удостоверението за завършен начален етап на основно образование; копие от служебните бележки, удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията, само за ученици от други области. 28.06-30.06.2023 вкл. Канцелария на ПМГ „Константин Величков“
2. Обявяване на списъците с резултатите от класирането на учениците 04.07.2023 г. след 17:30 h ПМГ „Константин Величков“; mgpz.org
3. Записване на класираните ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование 05.07-07.07.2023 г.

От 8:00 до 17:00 h

Дирекция на ПМГ „Константин Величков“
4. Оповестяване на интернет страницата на ПМГ „Константин Величков“ броя на незаетите места 10.07.2023 г. след 17:30 h Интернет страница на ПМГ „Константин Величков“: mgpz.org
5. Уведомяване на следващите по низходящ ред в зависимост от броя на останалите незаети места 11.07.2023 г.
6. Записване на следващите по низходящ ред ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование 12.07.2023 г.

От 08:00 до 17:30 h

Дирекция на ПМГ „Константин Величков“

 

І. Ученици, отговарящи на условията по чл. 73  и ползващи правото си по чл. 77,  ал.2, т.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, следва да подадат до директора на ПМГ „Константин Величков“ в срок до 13 юли 2023 г. следните документи:

  1. Заявление за кандидатстване по образец;
  2. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование, съответно служебната бележка за признаване по чл. 110, ал.2 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за ученици от училища на чужди държави;
  3. Копие на служебна бележка с резултатите от олимпиадата и/или състезанията, само за ученици от други области.
  4. Актовете за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите.

ІІ. Ученици, отговарящи на условията по чл. 73 и   ползващи правото си по чл. 77,  ал.2, т.2 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, следва да подадат до директора на ПМГ „Константин Величков“ в срок до 13 юли 2023 г. следните документи:

  1. Заявление за кандидатстване по образец;
  2. Оригинал удостоверение за завършен начален етап на основното образование;
  3. Документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите.
Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.