Проект „Образование за утрешния ден“

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001

      ПМГ „Константин Величков“ започна изпълнение на дейности по нов проект: Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

     Цел на проекта: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда.

     В ПМГ „ Константин Величков“ бяха сформирани два клуба с ръководител ст.учител М. Билбилева, „Дигитален свят I“ с ученици от 5а клас и „Дигитален свят II“ с ученици от 5б клас. Участниците завършиха своето обучение по проекта, като в резултат на това училището ни придоби нов интерактивен дисплей.

      Освен повишаване на базовите си дигитални умения, в клуба бяха изработени рекламни дипляни, като за целта беше изготвена и изложба – табло по случай празника на училището ни. Учениците се забавляваха с обработката на текст, търсене и извличане на информация, създаването на колажи, сайтове, използване на облачни технологии, онлайн приложения, платформи и др.

М. Билбилева

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"
img-01.jpg
img-01.jpg
img-02.jpg
img-02.jpg
img-03.jpg
img-03.jpg
img-04.jpg
img-04.jpg
img-05.jpg
img-05.jpg
img-06.jpg
img-06.jpg