Обучение на тема "Наказателно отговорни лица и възпитателни мерки прилагани по
отношение на малолетни и непълнолетни"

Секретарят на МКБППМН г-жа Бисерка Трайкова и адвокат Гергана Царска изнесоха лекция на тема "Наказателно отговорни лица и възпитателни мерки прилагани по отношение на малолетни и непълнолетни" пред учениците от 8в, 9б и 10г клас/span>, от ПМГ "Константин Величков" гр. Пазарджик. По темата взеха участие и класните ръководители г-жа Ева Тоданова, г-жа Виолета Микова, г-жа Мария Маркова и Татяна Панева - педагогически съветник.

ПМГ "Константин Величков" гр. Пазарджик

Директор Радка Спасова