Прием V клас

График на дейностите по приемане на ученици след завършен ІV клас за учебната 2021/2022 година

Важно за учениците от IV клас

В съответствие с чл.73, ал.3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на Профилирана математическа гимназия „Константин Величков“ – Пазарджик за учебната 2021/2022 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:

 1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 13.02.2021 г.;
 2. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 27.03.2021 г.;
 3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки “ – 15.05.2021 г.;

Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2021/2022 година

Чл. 1.  (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ПМГ „Константин Величков“ за учебната 2021/2022 година.

(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с чл.50 и Глава IV, Раздел V от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 2. В V клас се приемат 2 паралелки по 26 ученици /общ брой ученици 52.

Чл. 3. Регламентът e приет от Педагогическия съвет и е съгласуван с Обществения съвет на Гимназията.

Чл. 4. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на гимназията.

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

Чл. 5. (1) Право на участие в приема в V клас в  ПМГ „Константин Величков“ имат ученици, които:

 • успешно са завършили начален етап на основно образование;
 • явили се на национално външно оценяване по математика в IV клас;
 • участвали са най-малко в две от следните състезания:
 1. Областен кръг на олимпиадата по математика –13.02.2021г.;
 2. Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас – 27.03.2021 г.;
 3. Състезание “Математика за всеки” – 15.05.2021 г.

(2) Олимпиадата по математика и състезанията “Математика за всеки” и Пролетно математическо състезание за учениците от IV клас, както и техните регламенти са  утвърдени  със Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г на Министъра на образованието и науката.

(3) Информация за организирането и провеждането на състезанията и областния кръг на олимпиадата ще бъде публикувана на сайта на ПМГ – Пазарджик, най-малко две седмици преди провеждането им.

III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

Чл. 6.  (1)  Балът за класиране се образува от:

 1. Точките, получени на Националното външно оценяване по математика след ІV клас
 2. Успеха, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането на оценките от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети в раздел А от учебния план, изучавани в IV клас, в точки;
 3. Точките от две от състезанията посочени в чл. 5, ал.1 с най-високи индивидуални резултата /вземат се състезанията, в които ученикът е получил най-голям брой точки/, след умножение със съответния коефициент съгласно чл. 8.

(2) Оценките от ал.1, т.2 се превръщат в точки съгласно чл. 9, ал. 10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Чл. 7. Точките, които участват в класирането, съгласно чл.6, ал.1, т.3, се получават, като резултатът на ученика от всяко състезание се умножи със съответен коефициент.

Чл. 8. Коефициентите за посочените в чл. 5,  ал. 1 състезания се определят по  формулата  к = 100 : (максималния брой точки според регламента), с точност до стотни.

Чл. 9. В класирането за прием участват ученици, които са:

 1. подали заявление до директора на ПМГ „Константин Величков“ – Пазарджик, в което са посочили своето желание;
 2. представили копия на документите за резултатите от състезанието “Математика за всеки”, Пролетно математическо състезание и/или Областния кръг на олимпиадата по математика;
 3. представили копие на удостоверение за завършен начален етап;

Чл. 10. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.

Чл. 11. В случай че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по резултата от областния кръг на олимпиадата по математика.

Чл. 12. Ако след класирането по чл. 11 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието „Математика за всеки”.

Чл. 13. Ако след класирането по чл. 12 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от Пролетно математическо състезание.

Чл. 14. При прилагане на чл.11, чл.12, чл.13, точките от състезание, на което ученикът не е участвал, се приемат 0 (нула) точки.

Чл. 15. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием по чл. 2 може да се приемат:

(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на условията по чл.5, ал.1.

(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл. 5, ал.1.

Чл. 16. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката.

Чл. 17. Приемът се извършва до 15 юли 2021 г.

Регламентът е приет с решение на ПС №5/16.12.2020 г. и е съгласуван с Обществения съвет.

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.