Равен достъп до училищното образование в условията на кризи

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

                             

Финансира се по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
Специфичните цели са:
– Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
– Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
– Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния  процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.
Целевите групи по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.
Основните дейности по проекта са:
Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;
Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;
Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;
Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.);

Дейност 5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Информационната система е достъпна на адрес: https://react.mon.bg

Индикаторите по проекта са както следва:
За изпълнение:
– Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда – 140 000.
– Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда – 37 718.
– Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите отпандемията COVID-19 – 477 718.
За резултат:
– Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние – 210 000;
– Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 – 20 000.
– Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници – 90 %.

По проекта в ПМГ „Константин Величков“ – гр. Пазарджик вече са доставени 73 преносими компютри /лаптопи/ -Dell Latitude Education 3190 2-in-1 и  18 преносими компютри /лаптопи/- Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 и един универсален шкаф за зареждане – LANDE/LN-CS22U6060-BL-541-B1.  Всички устройства са с необходимия софтуер за работа, като използването им е възможно чрез създадените от МОН електронни профили на участниците в образователния процес.

 

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.