Източник: pzhistory.info
Източник: pzhistory.info

История

Учебното заведение е наследник на Девическа гимназия „К. Величков”. На основание Заповед № Д-4 от 27 май 1971 на МНП Втора политехническа гимназия се трансформира в Математическа. За учебната 1971/1972 е проведен първият конкурсен изпит за подбор на кандидатите за 2 математически и 2 физикоматематически паралелки за VIII и IХ клас. Приети са 110 ученика за VIII и 117 ученика за IХ клас. От учебната 1981/1982 гимназията се преименува в Единно средно политехническо училище „К. Величков”. През учебната 1983/1984 се прилага нова система на обучение във втора и трета степен – УПК с три паралелки по широопрофилните професии „Оператор-програмист на ЕИМ”, „Монтьор на електронна техника” и „Оператор в ХВП”. Професионалното обучение продължава до учебната 1986/1987 г. През с. г. училището отново е преименувано в МГ „К. Величков”. От учебната 1984/1985 г. в гимназията се разкриват по една паралелка от профилите „Физика”, „Химия” и „Биология”, като паралелките профил „Математика” се намаляват от 6 на 4. Приемният изпит е след успешно завършен VII клас по съответния профилиращ предмет. От 1987/1988 до 1992 се приемат по две паралелки след VІ клас по документи. През учебната 1988/1989 започва прием за паралелки с разширено изучаване на чужд език, първоначално само на английски, а по-късно на немски и на френски език. От учебната 1993/1994 се създава профил „Математика-информатика”, а от 1994/1995 и профил „Математика-компютърна графика и дизайн”. От учебната 1997/1998 е открит нов профил „Науки за земята”. Поради променените реалности през същата година е прекратен приема за профилите „Физика” и „Химия”. От учебната 1999/2000 вече се приемат ученици за профил „Информатика”. През 2000/2001 учебна броят на всички ученици в гимназията е 780 разпределени в 30 паралелки. Обучението в Математическа гимназия е с продължителност 5 години. При дипломирането си учениците получават и документ за компютърна грамотност. От 2006/2007г. „Информационни технологии“ вече е профилиращ предмет. През 2007/2008 броят на учениците е 779, обучавани от 66 учители. От 2009/2010 г. се осъществява прием на една паралелка  V-ти клас, а от учебната 2016/2017 паралелките V клас вече са  две. За учебната 2014/2015 г. в МГ „К. Величков“ има 27 паралелки. От тях 14 са с профил „Природоматематически“ и 10 „Технологичен“, които заедно с V, VІ, VІІ класове обхващат общо 638 ученици. От учебната 2015/2016 г в гимназията има прием след VII клас в професионална паралелка „Програмно осигуряване“, а от учебната 2016/2017 г. ПМГ откри втора професионална паралелка „Приложно програмиране“. През 2017/2018 г. в гимназията се обучават 671 ученици в дневна форма на обучение и 1 ученик в самостоятелна форма, разпределени в 29 паралелки. Средният годишен успех е мн. добър 5,34. За учебната 2020/2021 г. в ПМГ „К. Величков” има 32 паралелки. От тях 17 са профилирани, 9 са професионални и заедно с шестте паралелки от V, VI, VII класове обхващат общо 782 ученици.

Източник: pzhistory.info

Изявени ученици

Сред учениците завършили МГ „К. Величков” са: чл. кор. проф. Петър Кендеров, проф. д.н. Мая Ламбовска, проф. д-р Веселка Боева, проф. д-р. Атанас Иванов, проф. д-р Иван Марков, проф. д-р Красимир Темелков, доц. Елисавета Марекова, доц. Румен Миронов, гл. ас. д-р Петър Копанов, гл. ас. д-р Калинка Величкова, Стоян Ганев, Илко Савов, Стоян Парпулов, Кръстьо Танков, Красимир Темнилов, Димитър Марин, Янина Кашева, Георги Кадурин, Виргиния Здравкова, Тома Здравков и мн. др.

Директори и учители

Голяма заслуга за постиженията има целият педагогически колектив. Директори: Минко Минков (1971-1979), Иван Куртев (1979-1992), Ангел Велков (1992-2007; 2010-2017), Аделина Чопанова (2007-2010), Мая Кръстанова(IV-X.2013), Радка Спасова (2017-). За дългогодишна високопрофесионална трудова дейност в системата на просветата МОН награждава с ордени „Кирил и Методий“:  Таня Васева – III степен (1971), Радка  Чопанова – ІІ степен (1977); Екатерина Динева – І степен (1984); Иван Куртев – ІІ степен (1987), Янка Китова – ІІ степен (1985), Петко Арнаудов – I степен (1987), Първан Миронов – II степен (1989). С почетното отличие „Неофит Рилски” МОН удостоява: Първан Миронов, Боряна Стефанова, д-р Ана Рабаджийска, Мария Гюлеметова, Верка Цонева, Димитър Хаджидимитров, Мая Зафирова, Мирослава Такева-Ненчева, Валентина Малинова и Христина Стефанова. През 2002  д-р на историческите науки Ана Рабаджийска на V-я национален конкурс на СБУ е избрана за учител на годината в хуманитарната област. Мария Гюлеметова печели националната награда за учители „К. Величков” за принос в развитието на образованието (2006). Отличието „Директор на годината“ на община Пазарджик през 2005 г. получава Ангел Велков. Отличието „Учител на годината“  е присъдено на Даниела Монова (2005), д-р Ана Рабаджийска (2009), Валентина Малинова (2014). Сред изявените учители през изминалите годините се открояват имената на Людмила и Петко Арнаудови, Стоянка Генова, Янко Донков, Дора Андреева, Екатерина Николова, Ангел Андонов, Татяна Янкова, Мария Велчева, Радка Динова, Тодорка Иванчева, Цветана Иванова, Димитър Гогов, Ива Иванова, Методи Петров и мн. др.

Проекти

Международни: Гимназията участва в множество международни проекти към ЦРЧР: по програма „Коменски” – „Нашата квадратна миля” (2006-2008), „Културна мозайка на Европа – минало, настояще и бъдеще“ (2009-2011); по програма Еразъм+, КД 2:  „Повлияни Да или Не” (2012-2014), „Да се замислим над фактите и да действаме“ (2015-2017), „Нашият зелен европейски град“ (2018-2021), „Укрепване на нашите връзки чрез нашето минало“ (2019–2022), „Критично и креативно мислене – пътят напред“ (2020-2022), „Училищната среда като средство за стимулиране на ученическия потенциал“ (2020-2022) и по КД 1:  „Предизвикателствата на 21-век в чуждоезиковото обучение“ (2016-2017), „Обърната класна стая“ (2018-2019), „Учене чрез игри“ (2019-2020), „Творчески подходи в преподаването“ (2020-2022). През 2011-2012 г. участва с три италиански училища по програма Леонардо на тема: „Нови методи на преподаване на математика”.

Национални: Гимназията работи и по много национални образователни проекти. През 2006/2007 се включва в проект, финансиран от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария „Познанието – ваксина срещу СПИН”. През 2007/2008 – действат проекти за работа с изявени ученици в областта на  математиката, физиката и астрономията, реализирани с помощта на Американската фондация в България. Със съдействието на Екипа за извънкласна дейност по математика към ИМИ – БАН, с ръководител проф. Бойваленков, е разработен проект „Подготовка на високо ниво на ученици за участие в състезания по математика” (2014-2015). Гимназията традиционно участва в национална програма „Ученически олимпиади и състезания” – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“. През 2008-2010 МГ работи по проект „Работилница за възможности“ по програма „Да направим училището привлекателно за младите хора“.  През 2012-2015 се включва в проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“ – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х), а през 2016-2018 в проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“). Действащи в момента програми са: „Образование за утрешния ден“, Национална програма “ Изграждане на училищна Стем среда” –  Програмиране, роботика и създаване на дигитално съдържание  и др.

Успехи на учениците

В гимназията има разнообразна ученическа дейност. През годините съществуват редица клубове: „Родолюбие”, „Дебати”, „Млад еколог”, „Здраве”, „Астроклуб”, „Малък училищен театър, „Медия и реклама”, Мажоретен състав „Мега“ и др. Учениците, включени в тяхната дейност, печелят редица областни, национални и международни награди. Ежегодно има класирани ученици в областни и национални състезания по математика, информатика, физика, химия, биология, история и цивилизация, английски език и пр. На национални математически състезания: отборът на гимназията заема І място в Казанлък (1975) и Ямбол (1978), ІІ място в Ямбол (1980), а отборът ХІ клас – І място. Петър Копанов се класира на ІІІ място на международната олимпиада в Лондон (1979). На националното състезание във Варна Емил Динков става индивидуален републикански първенец по математическа лингвистика (1984/1985). През 1987/1988 Стойко Костов, ученик в ІХ клас, е включен в разширения състав на България за международната олимпиада по математика в Австрия, а на следващата година участва в международната олимпиада в Китай. С. г. Асен Николов се състезава на Балканиадата по химия, където се класира на ІІІ място. През 1988/1989 г. на състезание по математика в гр. Ставропол Ангел Тинчев се класира на І място, а Стойко Костов на ІІ-ро. През 1994/1995 Тома Николов е включен в разширения отбор на България за международната олимпиада по математика.

 

През 2003/2004 г.

 • На националното състезание по физика организирано от ПУ „Паисий Хилендарски” Трендафил Танков – ХІІ клас заема І място (2004).
 • Цветелина Чуралска е класирана на І-во място за презентации в ХІІ-я национален конкурс „Родолюбие“.

 

През 2004/2005 г.

 • На международния конкурс „Сребърна 2006” екологичният проект на ученици от гимназията е класиран на ІІ място.
 • Елена Арнаудова получава І-ва награда за презентацията: „Етнографският музей – гр. Пазарджик” в националния конкурс „Родолюбие“.

 

През 2005/2006 г.

 • на ХV-я конкурс „Родолюбие“ Мария Иванова заема ІІ-ро място за реферат на тема „Световната общественост в защита на българския народ след Априлското въстание”. На същия конкурс за презентации награди получават: Найден Ценов и Стоян Димков – ІІ-ро място и Димитър Навущанов – І-во място за разработката си: „Оръжието на Априлското въстание в ІV революционен окръг”.

 

През 2007/2008 г.

 • През май 2007 Малък училищен театър представя пиесата „Любовен сън” на Международния фестивал на училищните театри, в Сан Ремо, където получава приз за най-добър дебют.
 • Александър Филипов и Георги Кърджалийски, под ръководството на Боряна Стефанова, печелят I място с илюстративен проект на националното състезание „Физиката в моите очи“. – На националното състезание по математически и технически компетентности в гр. Троян отборът, в който участва Кунка Кунчева, с преподавател Радка Спасова, заема I място.
 • На национално състезание по химия Дарина Салкина, с ръководител Димитрийка Трифонова, получава оценка отличен 5.75.
 • Иван Дичийски, с учител Татяна Симова, се класира на националната олимпиада по философия.
 • Иванка Георгиева и Николета Илиева получават специална награда от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за реферата „Илинденско Преображенско въстание 1903”, а Кунка Кунчева се класира на I-во място за презентации.

 

През 2008/2009 г.

 • На състезание с представители на балканските страни на тема „Всекидневен живот и отпадъци“ Елица Жуглева, Иванка Попова и Десислава Танева, под ръководството на Мария Гюлеметова, завоюват II място.
 • Харалан Добрев и Росица Секалова заемат II-ро място в националния конкурс „Родолюбие“ за филма „Руско-турската освободителна война и участието на българите в нея”.

 

През 2009/2010 г.

 • Училищен отбор от 25 души, под ръководството на д-р Ана Рабаджийска и Цветелина Килитанова, участва по програмата Евроскола в дебатите на младежкия Европейски парламент в Страсбург, където отборът на Тодор Тодорин зае I-во място.
 • На националното състезание по химия в Сливен Ивалина Минова получи оценка 5.50. Същата ученичка за резултата си на националната олимпиада по химия бе наградена с едноседмичан курс по химия в СУ.
 • Ивалина Минова спечели II и III награда съответно на есенното национално състезание по физика във Варна и на Пролетното национално състезание по физика в Пловдив.
 • Спас Христов от 11 г клас, с ръководител Боряна Стефанова, се класира на I-во място с оценка  отличен 6 на състезанието по физика на ПУ „Паисий Хилендарски“.
 • Проектите на Спас Христов, Теофана Гаджева и Теменужка Лукайчева от 11 клас бяха допуснати до национален кръг на олимпиадата по ИТ.
 • Валентин Кунчев, с ръководител д-р Ана Рабаджийска, в XVIII национален конкурс „Родолюбие“ печели І-во място в раздела за реферати на тема „27-ми Чепински полк и неговият паметник в Пазарджик”.

 

През 2010/2011 г.

 • Валентин Змийчаров и Стефан Спасов заемат I-во място на националното състезание по математика на ПУ.
 • Атанас Пепечков и Добрин Бахарев се класират на I-во място на национално състезание по ИТ.
 • В ХІХ-я национален конкурс „Родолюбие“ Валентин Кунчев е отличен със специалната награда на НИМ за реферата „Зографският манастир – българската светиня”.
 • Ученик от МГ печели конкурс за водещи и репортери на ТВ предаването „Яко +” по БНТ. След няколко проведени кастинга ученикът Спас Ангелов Крайнин от X в клас, – профил „Информационни технологии, Математика, Английски език” е одобрен за водещ на „Яко +”. Първото излъчено на живо предаване с негово участие ще бъде на 11.2010 г.(неделя) от 9.00 часа по БНТ. Спас Ангелов Крайнин е най – младият кандидат явил се и спечелил конкурса.
 • Гергана Минова от Х б клас спечели III-то място на Националния литературен конкурс за къс разказ, посветен на град Пловдив (2011г.) с разказа си „Ний в живота братя бяхме”.
 • Ивалина Минова от XII а клас има редица отлични изяви: I-во място на националното състезание “Луд Химик”, гр. Пловдив; II-ро място на Математическото състезание „Турнир на четирите града”, гр.Сливен; III-то място на Националното състезание по Физика, гр.Варна;
 • Ивалина Минова се представи отлично на националното състезание по Химия и ООС в гр.Шумен, като получи оценка отличен 5,75.
 • Ивалина Минова взе участие в националния кръг на олимпиадата по химия в гр.Варна.

 

През 2011/2012 г.

 • През учебната 2011/2012 г. в Международния конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“ Стоян Хаджийски, с ръководител София Владова, спечели златен медал, Десислава Цанкова, с ръководител Мария Билбилева – сребърен медал, Деница Славкова и Татяна Арнаудова, с ръководител Лидия Сиракова – бронзови медали.
 • Валентин Кунчев получи специалната награда на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” за реферат на тема „250 години История славянобългарская”. Лора Александрова и Магдалена Тодорова се класираха на І-во място с презентацията „Райна Княгиня”
 • Николина Гюрова от 12 клас, с ръководител Цветанка Плачкова, се класира на VI-то място на националната олимпиада по ИТ и спечели едногодишна стипендия на софтуерната фирма Телерик
 • Атанас Пепечков и Добрин Бахарев от 12 клас, с ръководител Лидия Сиракова завоюваха II-ро място в националното състезание за Уеб разработване WEBLOZ`12

 

През 2012/2013 г.

 • Димитър Спасов се класира на I-во място на финалния кръг на конкурс „Списание Математика“
 • Стелиана Козарева от 9 б клас получи резултат отличен 6 на националната олимпиада по ИТ и стипендия от клуба на ИТ миниджъри., а Георги Серев – оценка отличен 5.75
 • Радка Терзиева от 12 д клас получи оценка отличен 6 на национално състезание по химия. Същата ученичка участва в националните олимпиади по химия и по биология.
 • На ХХІ национален конкурс „Родолюбие“ Българската генеалогична федерация „РОДОЗНАНИЕ” присъди специална награда на Петър Керелов за реферата „Моят род“.
 • В националния ученически конкурс, посветен на 100 години от Балканската война Валентин Кунчев бе класиран на I-во място за реферат, а Гергана Минова на III-то място за разказ.
 • Райна Гаджеваот IX а клас, с ръководител Гина Чергарова, спечели I–во място на национален кръг на международен проект „Математика и проектиране“ –MITE в направление „Геометрични  миниатюри“. Райна ще вземе участие в последния международен кръг, който ще се проведе в гр. Москва.
 • Райна Гаджева, с ръководител Верка Цонева, се класира на II-ро място в националното състезание за ключови компетентности по природни науки
 • Стелиана Козареваи Станислава Янева от 9 б клас участват в X-та национална олимпиада по информационни технологии, където участват с проект „Историческо и културно наследство на град Пещера“. В индивидуалното класиране Стелиана е с резултат Отличен 6,00.

 

През 2013/2014 г.

 • На най-голямото международно предуниверситетско състезание за наука и инженерство Intel ISEF 2014, проведено в Лос Анджелес, Райна Гаджева, ученичка от XI а клас, се представи отлично, сред конкуренция от близо 1800 участници, ставайки първия български участник, завоювал едновременно две награди – трета награда на основното жури и престижната трета награда на AMS (American Mathematical Society).
 • Веселин Андреев от 10 а клас, с ръководител Даниела Монова, за отличното си представяне на националната конференция по математика, организирана в Ст. Загора от Ученическия институт по математика и информатика, получава право да бъде участник в Първата национална олимпийска конференция по природни науки и иновации. На същата конференция за отличното си представяне грамота получава и Райна Гаджева от XI а клас
 • Веселин Андреев  участва и в националната олимпиада по химия.
 • Райна Гаджева взе III-та награда в Есенното национално състезание по физика и астрономия.
 • На 43-тата конференция на съюза на математиците в България свои проекти представиха Веселин Андреевот 10 а, с научен ръководител  Даниела Монова и Райна Гаджева 11 а клас. Грамотите на тримата връчи акад. Благовест Сендов
 • На националната олимпиада по история и цивилизация, проведена в гр. Казанлък, Валентин Кунчев получи оценка отличен 5.85 (ръководител д-р Ана Рабаджийска).
 • Мартин Духовников участва в Националния кръг на  олимпиада по английски език в град Хасково, като се класира в първите двадесет участника – на осемнадесето място. (ръководител Димитър Хаджидимитров).

 

През 2014/2015 г.

 • На ХХІІІ-я национален ученически конкурс „Родолюбие“ Стелиана Козарева с филма си „Българското участие в разгрома на хитлерофашизма” заема III-то място.
 • Райна Гаджева и Д. Спасов се явяват на националния кръг на олимпиадата по математика
 • На национално състезание по природни науки и екология във Видин Асен Стоянов от 12 д клас получава оценка отличен 6.00 и се класира на III-то място

 

През 2015/2016 г.

 • Веселин Андреев от 12 а клас, под ръководство на Даниела Монова, представи научният си проект на XVI-тата Ученическа конференция на УчИМИ във Враца, където получи грамота за отлично представяне и прием без изпит в няколко български университета, сред които НБУ и ПУ „П. Хилендарски”. Ученикът спечели право да участва в Ученическата сесия на СМБ, която ще се проведев гр. Плевен.
 • Соня Стоянова от 10 б клас участва в националната олимпиада по география и икономика
 • Кристина Червенкова на националния конкурс „Родолюбие“ получава специалната награда от Националния дворец на децата за своя реферат.
 • На националната олимпиада по ИТ в Хисаря учениците от 12 клас в категория “Интернет програмиране” Стоил Янков, Любослав Митов (с ръководител Цветанка Славкова), Йоанна Мурджева и Станислава Янева (с ръководител Лидия Сиракова) получават отлични оценки 5.50. Същите оценки имат и учениците от 7 клас Стилиан Величков, Благовест Качаков и Иван Минчев (с ръководител Валентина Малинова) в категория „Уеб сайт“, а Георги Желязков – отличен 5.75.

 

През 2016/2017 г.

 • На XV национална олимпиада по информационни технологии в гр. Варна, под ръководството на Валентина Малинова, в категория „Уеб сайт“ Стилиан Величков получи оценка отличен 6, зае III- то място и заслужи парична награда от Светлин Наков /Software University/. Георги Желязков, Иван Минчев, Стоян Хайдушкии Иван Вълчев получиха оценки отличен 5.50. До националния кръг бяха допуснати  и проектите на Божидара Тодорова, Павел Влахов и Атанас Бунчев (с ръководител Лидия Сиракова), които бяха оценени с  мн. добър 5,25.

 

През 2017/2018 г.

 • През 2018 г. на Международния фестивал за мажоретен танц в Албена „Златен помпон“ МС „Мега“ с ръководител Петрунка Стойчева-Маргинова – I-во място на батон, танц на сцена и 100 м. дефиле, възраст сеньори-формация и III-то място батон-соло, възраст джуниър.
 • На държавното първенство по масов спорт МС „Мега“ спечели I-во място и златни медали за танц с уред – малка група и II-ро място за дует-танц с елементи на гимнастика за Александра Илиева и Гергана Бангеева.
 • Mеждународното състезание по чужди езици в гр. Девин „Аз мога – тук и сега“ донесе сребърни медали на Станислав Вълчев – VII кл. и Кирил Калинов – IX кл с ръководител Мирослава Такева.
 • Лауреат в националната олимпиада по химия и ООС в гр. Варна е Станислав Вълчев от 7 а, който се класира на IV-то място.
 • На XVI национална олимпиада по информационни технологии в гр. Търговище В общото класиране, което включва резултатите от теста и представяне и защита на проекти в категориите „Уеб сайт“ и „Интернет програмиране“ възпитаниците на ПМГ „К. Величков“, под ръководството на Лидия Сиракова и Валентина Малинова, получиха съответно: Атанас Бунчев и Виктор Вукев – отличен 5.75, Ангел Стойнов, Станислав Апостолов и Николай Стоянов – отличен 5.50, Адем Црънчалиев и Росица Деянова – много добър 5.25 и Теодора Бунчева – много добър 4,75.
 • На Осемнадесетата ученическа конференция (УК’18)на Ученическия институт по математика и информатика, проведена в гр. Пазарджик, учениците Стилиан Величков, Благовест Качаков, Георги Желязков и Иван Минчев, с ръководител Валентина Малинова, бяха удостоени с грамота и специалната награда на журито.
 • Любомир Сотиров от 11 б клас се представи на национална олимпиада по биология.
 • Националното състезание „Пътешествие в Биологията“ донесе III място на Любомир Сотиров. Отборно се класираха Атанаска Влахова, Кристиана Тасева и Л. Сотиров, което им дава възможност за класиране в ПУ „П. Хилендарски“ без приемен изпит.
 • На национално състезание по природни науки и биология в гр. Кюстендил – Магдалена Георгиева, Оля Владова и Нели Владова спечелиха с проект „Ловци на нитрати“.
 • В национално състезание „Народните будители и Аз“ с ръководител д-р Ана Рабаджийска, Николета Адова и Петя Попова заеха II място.
 • На XXV национален ученически конкурс „Родолюбие“ под ръководството на д-р Ана Рабаджийска и Валентина Малинова, ученичките Екатерина и Петя Попови спечелиха наградата на Исторически факултет на Софийския университет с проекта „Истината за Батак“.
 • В националния ученически конкурс „Места и памет“, посветен на 75 годишнината от спасяването на българските евреи, Екатерина и Петя Попови се класираха на I място, с ръководител д-р Ана Рабаджийска
 • Даниел Даскалов от 12 г, с ръководител Цанко Бангьозов, участва в националната олимпиада по български език и литература.
 • Група ученици, ръководени от г-жа Величка Милева в пилотна фаза на национално ниво „Практични финанси” на Джуниър Ачийвмънт, България, ни спечели първо място за отбор „Бизнес”

 

През 2018/2019 г.

 • На Международния фестивал на изкуствата „Утринна звезда“, Банско – III-то място на Александра Николова и Радослава Бозева за дует батони, мажоретен танц и I-во място в малката група за мажоретни танци батон и помпони.
 • На 44-та Национална олимпиада по биология и здравно образование в гр.Смолян, Любомир Сотиров – 12 б клас зае I място. Същият се класира на национална олимпиада и по география и икономика.
 • На второ място се класираха участниците ни в Национално състезание по английски език – правопис Spelling Bee“.
 • В Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения „Аз мога – тук и сега“ Деян Азми зае III място.
 • В националното състезание СофтУниада Атанас Бунчев от 9 е клас се класира на III място
 • За XVII национална олимпиада по информационни технологии в гр. Враца се класираха 8 проекта в категориите категории „Мултимедия“, „Уеб сайт“ и „Интернет приложения“ на наши ученици, под ръководството на Валентина Малинова, Лидия Сиракова и Цветанка Славкова. Крайният резултат е: отличен 6,00 за Николай Стоянов, отличен 5,50 за Росица Деянова, Адем Црънчалиев, Стоян Хайдушки, Страхил Митков, Таня Божкова и Виктор Вукев, много добър за Христо Панев, Пламен Дарджиков, Божидар Йорданов, Стоян Дарджиков, Михаил Перничев, Юлиан Дашев и Инес Болчева.
 • На финалното състезание по проект „Life Changer“ oрганизирано Метлайф България и Джуниър Ачийвмънт България, Катрин Абрашева и Станислав Младенов заеха III място.
 • Училищният отбор се класира на I-во място в националното състезание „Първа долекарска помощ“.

 

През 2019/2020 г.

 • До националния кръг на олимпиадата по ИТ бяха допуснати осем ученици на ПМГ „Константин Величков“. За пръв път защитата на проектите се извършваше дистанционно и се излъчваше пряко в публичен канал.Крайното класиране е: Стоян Хайдушки (11 клас), Николай Стоянов (8 клас) и Христо Панев (7 клас) – отличен 5,75. (ръководител Валентина Малинова); Виктор Вукев (8 клас), Таня Божкова (7 клас) (ръководител Валентина Малинова) и Темелко Славчев (12 клас) (ръководител Цветанка Славкова) – отличен 5,50; Юлиан Дашев (12 клас) и Илия Тодоров (12 клас) (ръководител Цветанка Славкова) – много добър. Класирането на Темелко Славчев и Юлиан Дашев ot 12a клас в мултимедийното приложение „Survive In History“ им осигури прием за висши учебни заведения.
 • II-ро място получи Мартин Тотев в националното състезание по чужди езици и комуникативни – речеви умения в гр. Девин.
 • На националното състезание по Природни науки в гр. Търговище на III място се класираха Божидар Каменски и Калоян Пунчев от 10 а клас.
 • Резултатите в дигиталната образователна програма по проект „Практични финанси“, организирана от Метлайф България и Джуниър Ачийвмънт България, учениците от 9а клас заеха I място и специалната награда на журито. I място в онлайн иновационен лагер от програмата „Знания, които променят живота“- 9 б и в класове. На II място зае отборът на Радост Гогова, Гергана Петкова и Айфа Набше. III място спечели отбора на Слави Пампоров, Христо Славчев, Андрей Налбантов и Стефани Трифонова.

 

През 2020/2021 г.

 • На националния конкурс „Родолюбие“ Цветелина Ташева и Божидар Лулчев спечелиха специалната награда на СУ „Св. Климент Охридски“. Отличени за своите разработки са: Рени Динева, Стефан Пенев, Стоян Хайдушки и Мила Коева.
 • Велина Консулова участва в национална онлайн защита на проект в Петия национален конкурс „Пространство и време“, организиран от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“
 • На Двадесет и първата ученическа конференция на Ученическия институт по математика и информатика при БАН (УК‘21), проведена онлайн, петима ученици защитиха свои проекти. Резултатите са: грамота за отлично представяне и медал на Стоян Хайдушки 12 б клас, специална награда за Николай Стоянов и Виктор Вукев от 9 д клас и грамота за много добро преставяне на Таня Божкова и Христо Панев 8д клас.

Изготвено от: д-р Ана Рабаджийска

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.