Училищно настоятелство

Състав на Училищното настоятелство към ПМГ „Константин Величков“ – гр. Пазарджик

Председател: Виолета Ценова

Членове:

 1. Борислав Генуров
 2. Катерина Мързянова
 3. Таня Спасова
 4. Атанаска Митева
 5. Красимира Бунчева
 6. Стелиян Хараланов

 

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВO

ПРИ ПМГ „КОСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ – ПАЗАРДЖИК

 1. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Сдружение „Училищно настоятелство при Профилирана математическа гимназия „Константин Величков“ – гр. Пазарджик” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

/2/ Дейността на Настоятелството обединява усилията на родители, учители, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, които са съпричастни към просветното дело и  готови да съдействат за развитието на училището.

Чл. 2. Наименованието на сдружението е „Училищно настоятелство при Профилирана математическа гимназия „Константин Величков“ – гр. Пазарджик“.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Настоятелството е град Пазарджик, ул. „Сан Стефано“ №1, ПК 4400.

Чл. 4. Настоятелството се учредява БЕЗ СРОК.

 1. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА, ИМУЩЕСТВО, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на Настоятелството са: развитие и утвърждаване на образование, наука, култура, спорт, подпомагане на личностната реализация на учащите се и на развитието и материалното осигуряване на ПМГ „К. Величков“.

Чл.6. Целите на Настоятелството са:

 1. Обединяване усилията на родителската общност, училищното ръководство, физически и юридически лица, държавни и общински органи и организации за подпомагане развитието на учебното дело в ПМГ „К. Величков“ и учебно- възпитателния процес на учениците на ПМГ, тяхното оформяне като образовани и културни граждани;
 2. Подпомагане на извънкласните дейности и организацията на свободното време;
 3. Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището;
 4. Подпомагане решаването на текущи проблеми, свързани с дейността на ПМГ „К. Величков“;
 5. Организиране и осъществяване на сътрудничество с други настоятелства.

 

Чл. 7. За постигане на целите Настоятелството:

 1. Подпомага училищното ръководство;
 2. Подпомага инициативите на учениците и учителите и всички заинтересовани;
 3. Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за развитието или за разрешаването на текущи проблеми;
 4. Съдейства за подобряване материално-техническото осигуряване на учебния процес;
 5. Подпомага издаването на бюлетини и информационни единици;
 6. Подпомага учениците в участие в развитие в научно-изследователската дейност.
 7. Издирва спонсори за подпомагане на училището, грижи се за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и само извършва спонсорска дейност;
 8. Участва в определянето на свободноизбираемата подготовка, на извънкласните и извънучилищни форми на работа с ученици и съдейства за тяхното реализиране;
 9. Подпомага и съдейства за включване на родители при организирането на свободното време на учениците;
 10. Предлага мерки за подобряване на дейността на училището;
 11. Организира обществеността за подпомагане на училището;
 12. Подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху учениците;
 13. Подпомага социално слабите ученици;
 14. Подпомага изявени ученици;
 15. Организира и осъществява други дейности, предвидени в закона или в решение на общото събрание.

 

Чл. 8. /1/ Имуществото на настоятелството се формира от дарения на местни и чуждестранни физически и юридически лица, с предмет на даренията – пари, вещи, ценни книжа, движимо имущество, недвижими имоти и вещни права върху тях, вземания, право върху интелектуална собственост и други права.

/2/ Сдружението може да откаже дарения, които противоречат на целите и (тук е имало нещо, вероятно трябва да се изтрие това „и“)

/3/ Настоятелството набира средства, които са необходими за постигане на целите по чл. 5 от членски внос и имуществени вноски от членовете, от дейностите, описани в чл. 9, ал.2 от Устава, както и от дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

/4/ Размерът на членския внос за всяка календарна година и срокът за внасянето му се определят с решение на общото събрание, взето с мнозинство от присъстващите.

/5/ Размерът на имуществените вноски и начинът на внасянето им се определят с решение на Общото събрание, което се взема с мнозинство от присъстващите членове.

 

Чл.9. /1/ Настоятелството може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, като използва приходите от тази дейност за постигане определените в устава цели.

/2/ Предметът на допълнителната стопанска дейност включва:

 1. образователни услуги – организация на конференции, курсове, школи, семинари, тренинги, състезания, конкурси, фестивали и други прояви;
 2. издателска дейност – печатни, аудио- и видеоматериали, както и други материали на различен носител;
 3. всяка друга дейност; която не противоречи на закона и е свързана с предмета на основната дейност на сдружението.
 4. кандидатстване по общински, национални, международни и други програми и проекти.

 

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

чл.10 /1/ Членуването в настоятелството е доброволно.

/2/  Член на Настоятелството може да бъде всяко дееспособно физическо лице, както и юридическо лице, които приемат целите и задачите на Настоятелството и желаят да работят за реализирането им.

/3/ Юридическите лица заявяват решението си за членство в Училищното настоятелство с решение на управляващите ги органи, в което се посочва и представителят на юридическото лице.

 

Чл.11. /1/ Приемането на нови членове се осъществява с подаване на заявление до Съвета на настоятелите.

/2/ В заявлението кандидатите заявяват, че приемат целите и задачите на сдружението, определени в неговия устав.

/3/ Заявлението за приемане се разглежда на първото заседание на Съвета на настоятелите след постъпването му.

 

Чл.12. /1/ Членството се прекратява:

 1. С едностранно писмено волеизявление, отправено до Съвета на настоятелите;
 2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение/пекратяване на юридическото лице – член на сдружението;
 3. С изключване;
 4. С прекратяване на Настоятелството;
 5. При отпадане, при условията на чл. 14, ал. 1

 

Чл.13. Решението за изключване на член на Сдружението се взема от Съвета на Настоятелите, когато последният:

 • не спазва или нарушава разпоредбите на Устава;
 • не изпълнява решенията на Общото събрание или на Съвета на настоятелите;
 • грубо накърнява авторитета на Настоятелството.

 

Чл.14. /1/ Прекратяване на членството чрез отпадане става с решение на Съвета на настоятелите, когато член на настоятелството:

 • не внесе годишния си членски внос в определения за внасянето му срок;
 • когато детето на член от настоятелството е напуснало или е завършило образованието си в гимназията.

/2/ Отпадането се констатира от Съвета на настоятелите по документи. Лицата, които са отпаднали като членове на Настоятелството, се заличават от списъка на членовете на сдружението служебно, освен ако не са изразили изрично писмено в едномесечен срок от настъпване на основанието за отпадане желанието си да продължат да членуват в сдружението.

 

Чл.15. Платеният членски внос от напуснал, изключен или отпаднал член не се връща.

Чл. 16. /1/ Членовете на Настоятелството имат следните права:

 1. Да участва в работата на Настоятелството;
 2. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на настоятелството;
 3. Да получава информация за дейността на Настоятелството;

 

Чл. 17. Членовете на Настоятелството имат следните задължения:

 1. Активно да съдейства за изпълнение целите на Настоятелството;
 2. Да спазва разпоредбите на този устав;
 3. Да спазва решенията на органите на Настоятелството;
 4. Да не извършва действия, уронващи престижа на Настоятелството;
 5. Да плаща редовно годишния си членски внос в размер и срокове, определени от Общото събрание;
 6. За задълженията на Настоятелството членовете отговарят до размера на направените или дължимите имуществени вноски. Членовете на Настоятелството не отговарят лично за задълженията на Настоятелството.

 

 1. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.18. /1/ Органи на управление на Настоятелството са:

 1. Общо събрание;
 2. Съвет на настоятелите;

 

Чл. 19. Върховен орган на Настоятелството е Общото събрание на всички членове на Настоятелството.

Чл.20. /1/ Общото събрание:

 1. Приема, изменя и допълва устава;
 2. Приема вътрешни актове за организацията и дейността на Настоятелството;
 3. Избира и освобождава членовете на Съвета на настоятелите;
 4. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Настоятелството;
 5. Приема основните насоки и програми за дейността на Настоятелството;
 6. Приема бюджета на Настоятелството;
 7. Приема отчета за дейността на Съвета на настоятелите;
 8. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

/2/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно своята законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда от всеки член на Настоятелството или на Съвета на настоятелите в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.

 

 

СВИКВАНЕ

Чл.21. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на настоятелите по негова инициатива най-малко веднъж годишно или по искане на една трета от членовете на Настоятелството. Ако в последния случай Съветът на настоятелите в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Настоятелството по писмено искане на заинтересуваните лица или натоварено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/3/ Поканата се изпраща по електронен път до всеки член на Общото събрание, на заявена от него електронна поща, като екземпляр от нея се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на Настоятелството, и на интернет страницата на гимназията най-малко един месец преди насрочения ден за Общо събрание.

/4/ Поканата се обявява на интернет страницата на гимназията;

/5/ В случай на извънредно свикване на Общо събрание, във връзка с неотложни събития, поканите се изпращат до всеки настоятел, по реда на ал. 3, най-малко 7 дни преди самото събрание по имейл, като уведомление за съответното извънредно свикване се публикува и на интернет страницата на ПМГ „К. Величков“.

 

КВОРУМ

Чл.22. Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на настоятелството. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.23. /1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия(та) съпруг(а) или роднина по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
 2. Юридически лица, в които той/тя е управител;

 

Чл.24. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите освен ако в Закона или в устава е предвидено друго.

/2/ Решенията по чл. 20 /1/ т.1 и т.7 се вземат с мнозинство две трети от присъстващите.

/3/ По въпроси, които на са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

 

 

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

Чл.25. Съветът на настоятелите се състои от седем лица членове на настоятелството, които се избират от Общото събрание за срок от две години.

Чл.26. Съветът на настоятелите:

 1. Представлява Настоятелството и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. Разпорежда се с имуществото на Настоятелството при спазване изискванията на устава;
 4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 5. Изработва годишен план за действие на Сдружението;
 6. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Настоятелството;
 7. Определя реда и организира извършването на дейността на Настоятелството и носи отговорност за това;
 8. Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.
 9. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.
 10. Приема и изключва членове.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

/1/ Съветът на настоятелите избира от своите членове за срок от две години председател, който ръководи и контролира дейността на Съвета.

/2/ Председателят може да участва в педагогическия съвет на училището и има право да внася за обсъждане материали.

/3/ По предложение на председателя съветът на настоятелите избира от своите членове заместник-председател и касиер на първото заседание след провеждане на Общото събрание, на което е бил избран нов председател или са били освободени най-малко половината от членовете на съвета.

/4/ Заместник-председателят подпомага председателя по въпросите, които са му били възложени от Съвета на настоятелите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.28. /1/ Председателят, а по решение на Съвета на настоятелите и заместник- председателят представляват Настоятелството пред държавните органи, органите на местно самоуправление, обществените организации и други юридически и физически лица.

/2/ По решение на Съвета на настоятелите Председателят може да упълномощава касиера или друг член на съвета или Настоятелството да извършват определени действия.

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

Чл.29. /1/ Заседанията на Съвета на настоятелите се свикват и ръководят от Председателя, а при негово отсъствие – от заместник-председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Съвета при писмено искане на една трета от неговите членове. Ако председателят не свика заседание на Съвета на настоятелите в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Съвета.

/2/ Съветът на настоятелите може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/3/ За заседанията на Съвета на настоятелите се съставя протокол, който се подписва от председателя на заседанието и от лицето, което води протокола – те удостоверяват и отговарят за верността на протокола.

 

РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

Чл. 30. /1/ Решенията на Съвета на настоятелите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

/2/ Решенията по чл. 26, т. 3, както и за определяне на ликвидатор се вземат с мнозинство от всички членове.

/3/ Съветът на настоятелите може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на съвета.

/4/ Решенията на съвета на настоятелите, които са взети в противоречие със Закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.

 

ОСТАВКА НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

Чл.31. /1/ Всеки член на Съвета на настоятелите има право да подаде оставка, без да посочва мотивите за това.

/2/ Освобождаването от задълженията настъпва в момента на избор на нов член на Съвета на настоятелите на първото заседание на Общото събрание на сдружението.

 

ПОМОЩНИ ОРГАНИ

Чл.32. По решение на Съвета на настоятелите могат да се създават съвети и комисии като помощни органи на Училищното настоятелство, които не са юридически лица и осъществяват дейността си в съответствие с настоящия устав и правилник приет от Общото събрание.

 

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО

Чл.33. Настоятелството се прекратява:

 1. С решение на Общото събрание;
 2. С решение на окръжния съд по седалището в случаите и по ред, предвидени в Закона.

 

 

Чл.34. /1/ При прекратяване на Настоятелството се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от съвета на настоятелите или от определено от него лице.

/3/ Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, както и в случаите на прекратяване с решение на съда, той се определя от окръжния съд по седалището на настоятелството.

 

Чл.35./1/ Имуществото след ликвидацията на сдружението се предоставя на ПМГ „К. Величков“

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.36. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 37. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Този уебсайт използва "бисквитки" (cookies), за да работи оптимално. След Вашето изрично съгласие, е възможно да обработваме личните Ви данни, за да предложим конкретни услуги.